Rapport 2021 fra faggruppen for IA-arbeidet

IA-samarbeidets overordnede mål er et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Det skal legges til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

Trepartssamarbeidet om et mer inklude­rende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Rapporten belyser blant annet utviklingen i sykefravær og frafall i lys av målene i IA-avtalen for 2019–2022 om å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og redusere frafallet i arbeidslivet. Rapporten tar utgangspunkt i statistikk for 2020.

Les rapporten og mer om funnene her