Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

Rapporten beskriver utviklingen i sykefravær og frafall i lys av målene i IA-avtalen for 2019–2022 om å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og redusere frafallet i arbeidslivet. Rapporten tar utgangspunkt i statistikk for 2020.

Faggruppen presenterer noen omforente indikatorer som er valgt ut på bakgrunn av blant annet målbarhet og relevans. Nytt i denne rapporten er at faggruppen presenterer indikatorer som skal belyse frafallsutviklingen for langtidssykmeldte. Senere vil dette bli supplert med et indikatorsett for frafall etter tidligpensjonering. Indikatorene vil i seg selv ikke være tilstrekkelige til å avgjøre om IA-arbeidet er vellykket.

Kort om funnene:

  • I 2020 satte koronaepidemien et sterkt preg på arbeidslivet. Pandemien påvirket aktørenes mulig­heter til å drive godt forebyggende arbeid og å jobbe systematisk og langsiktig med å redusere sykefraværet. Pandemien har også påvirket iverksettelsen av flere virkemidler i IA-arbeidet.
  • I denne rapporten brukes sesong-, influensa-, og koronajusterte tall i vurderingen av målopp­nåelse, dvs. den justerte sykefraværsprosenten. Den justerte sykefraværsprosenten viste at den underliggende utviklingen i sykefra­været var om lag uendret i 2020. Fra 2018 til 2020 økte det justerte sykefraværet med 1,9 prosent.
  • Den ujusterte sykfraværsprosenten økte fra 5,8 prosent i 2019 til 6,2 prosent i 2020. Sykefraværet ble sterkt påvirket av koronapandemien.
  • Målt som andel av alle sysselsatte lønnstakere var frafallet fra aktivt arbeidsforhold etter langtidssykefravær 0,61 pst. i 2020. Pandemien har trolig gitt høyere nivå på frafall fra aktivt arbeidsforhold etter langtidssykefravær i 2020.
  • Antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd gir også informasjon om utviklingen i frafall. Flere startet å motta AAP i 2020. Antall nye mottakere av uføretrygd avtok kraftig i 2020. Ned­gangen må ses i sammenheng med at varighet på AAP er forlenget under pan­demien slik at færre har hatt overgang fra AAP til uføretrygd.
  • Andelen sysselsatte ble redusert for alle aldersgrupper i 2020.
  • Sammenliknet med arbeidstakere i Europa, er norske arbeidstakere blant dem som er aller mest fornøyd med forholdene på arbeidsplassen. Samtidig opppgav om lag 5 prosent av de sysselsatte i 2019 at de i løpet av det siste året har hatt et arbeidsrelatert fravær med varighet over 14 dager.

Rapporten