Referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I lys av beslutningen i 2017 om å øke aksjeandelen i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland til 70 prosent har Finansdepartementet satt i gang et arbeid med å gjennomgå fondets referanseindeks.

Obligasjonsindeksen
Obligasjonsindeksen er basert på indekser fra indeksleverandøren Bloomberg, og består av delindekser for statsobligasjoner og selskapsobligasjoner.

Finansdepartementet har bedt Norges Bank om å analysere og vurdere sammensetningen av indeksen, jf. omtale i Meld. St. 13 (2017-2018).

Norges Bank har gitt sine råd og vurderinger i brev henholdsvis 1. september og 14. desember 2017

Departementet har også oppnevnt en ekspertgruppe bestående av professorene Ralph Koijen ved Booth School of Business, University of Chicago og Jules van Binsbergen ved Wharton School, University of Pennsylvania.

Gruppen ble bedt om å vurdere rammeverket for fondets obligasjonsinvesteringer, herunder sammensetningen av referanseindeksen. Rapporten er i dag overlevert Finansdepartementet.

Med bakgrunn i de pågående vurderingene tas det ikke inn nye valutaer i fondets obligasjonsindeks før det er tatt en beslutning om sammensetningen av denne.

Det tas sikte på å legge frem vurderingene av rammeverket for obligasjonsinvesteringene i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2019.

Aksjeindeksen
Aksjeindeksen er basert på en indeks fra indeksleverandøren FTSE Russell og inkluderer alle land, med unntak av Norge, som indeksleverandøren klassifiserer som utviklede og fremvoksende markeder.

Finansdepartementet har i brev i dag bedt Norges Bank om råd og vurderinger av sammensetningen av fondets referanseindeks for aksjer, med svarfrist 1. juni 2019.

På samme måte som for obligasjonsindeksen, vil det heller ikke i fondets aksjeindeks bli inkludert nye markeder før sammensetningen av denne er besluttet.