Eksportkontrollregelverket gjelder også Svalbard og Jan Mayen

Det geografiske anvendelsesområdet for eksportkontrollregelverket er utvidet og gjelder nå også for Svalbard og Jan Mayen.

Det innebærer at lisensplikten i eksportkontrollforskriften § 3, jf. §  4 - § 7, for eksport av varer, teknologi og tjenester oppført på Liste I og II gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Her kan du lese nærmere om endringene.

Hva er nytt?

Den nye loven om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) trådte i kraft 16. april 2021. Den nye sanksjonsloven inneholder en bestemmelse (§ 9 nr. 4) som endrer eksportkontrolloven § 1.

Eksportkontrolloven § 1 tredje ledd slår nå fast at loven også gjelder for Svalbard og Jan Mayen.

I tråd med endringene i eksportkontrolloven § 1 er det også foretatt enkelte justeringer i eksportkontrollforskriften §§ 2 og 8.  

Hvorfor er regelverket endret?

Endringen forhindrer at Svalbard og Jan Mayen kan utnyttes til omgåelse av norsk eksportkontroll­regelverk. Endringen innebærer også at våpenembargoer som gjennomføres som en del av folkerettslige, bindende FN-sanksjoner eller andre internasjonale tiltak som Norge slutter opp om, vil gjelde på Svalbard og Jan Mayen. Dette sikrer at eksportkontrollregelverket er i tråd med våre internasjonale forpliktelser.

Unntaksbestemmelser

Etter eksportkontrollforskriften § 8 a er det unntak for (endring i kursiv): 

«varer oppført på Liste II i utenlandsk eie og som returneres til utlandet etter å ha vært midlertidig innført til Norge i forbindelse med utstilling og demonstrasjon, eller som returneres til utlandet etter å ha vært midlertidig innført til Svalbard og Jan Mayen i forbindelse med sivil forskningsaktivitet».

Det første alternativet (utstilling og demonstrasjon) gjelder både for Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Det andre alternativet (sivil forskningsaktivitet) gjelder kun for Svalbard og Jan Mayen.

Internasjonale sivile forskningsprosjekter trenger altså ikke å søke om lisens for å returnere egne varer på Liste II som midlertidig har vært brukt på Svalbard og Jan Mayen.

Har du spørsmål?

Se ytterligere informasjon på våre nettsider www.eksportkontroll.no eller ta kontakt i eLisens.