Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regelverksendringer fra Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over de viktigste endringer som trer i kraft på Justis- og beredskapsdepartements områder 1. januar 2019.

Advokatsalæret og retttsgebyret

For 2019 blir advokatsalæret og rettsgebyret økt med 20 kroner, til henholdsvis 1040 kroner og 1150 kroner. 

Rundskriv om salærsats for advokater mv. og stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Inkassosatsen fryses

Inkassosatsen fryses fram til nye regler om inkassosalærer er på plass, hvilket betyr at den også i 2019 blir 700 kroner.

Justering av gebyrer til selvkost

Stortinget har vedtatt endringer i rettsgebyrloven som innebærer reduserte gebyrer for ulike tjenester i domstolene og politiet.

Gebyrer som nedjusteres er blant annet gebyrer for

  • tvangssalg av fast eiendom,
  • tvangsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom og fravikelse av fast eiendom,
  • gebyrer for tvangsdekning i løsøre (tvangssalg, utlevering og tilbakelevering),
  • gebyrer for felleseiebo,
  • utstedelse av proklama i dødsbo,
  • tvangsavvikling av selskaper og gebyr når begjæring om konkurs blir avslått eller trukket tilbake.

Stortinget har vedtatt en økning av gebyret for behandling av sak i forliksrådet til 1 322,50 kroner i 2019.

Vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Oppfriskning av fraværsdommer i forliksrådet

Fra 1. januar innføres adgang for klagemotparten til å begjære oppfriskning av fraværsdommer i forliksrådet etter bestemmelsen i tvisteloven § 6-14 fjerde ledd.

Oppfriskning er et rettsmiddel i sivile saker som kan brukes i tilfeller der en frist ikke er overholdt eller en part har unnlatt å møte, slik at forsømmelsen har ført til en fraværsavgjørelse.

Fristen for å kreve oppfriskning er én måned og kan bare kreves én gang i samme sak. Klagemotparten kan, som i dag, i stedet for oppfriskning, ta ut stevning til tingretten etter første ledd i samme bestemmelse.

Forliksrådets beslutning om oppfriskning kan bare ankes dersom den nekter oppfriskning. Den som fremsetter begjæring om oppfriskning etter disse reglene må betale et halvt rettsgebyr for behandlingen av begjæringen.

Endringer i garantireglene

Endringene i garantireglene i bustadoppføringslova § 12, inkludert ny § 2-11 i avhendingslova, trer i kraft fra nyttår.

Lov om endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) 

Rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Etter forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven skal rentesatsen fastsettes for hver kalenderår. Fra 1. januar 2019 vil denne renten være 3,55 prosent p.a.

Regelverk for rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Nye hjemler for tilbakeholdelse og innbringelse

Fra 1. januar kan politiet holde på utlendinger som stanses i allminnelig utlendingskontroll eller inn/utreisekontroll i inntil fire timer. I tillegg gir en ny hjemmel politiet anledning til pågripelse i inntil 24 timer i tilfeller hvor en utlending som stanses i innreisekontroll mest sannsynlig vil bli nektet innreise og bortvist eller utvist.  Det vil ikke være anledning til å pågripe barn og barnefamilier etter den nye arrestasjonshjemmelen, og den vil ikke omfatte asylsøkere (for dem finnes det generelle og særskilte regler).

Endringene åpner også  for å gi pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i slike situasjoner dersom meldeplikt eller bestemt oppholdssted anses tilstrekkelig, eller en pågripelse vil være et uforholdsmessig tiltak.

Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

Til toppen