Flere kriminelle utlendinger kan utvises

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag sanksjonert endringer i utvisningsreglene. Fra 1. juni blir det større muligheter til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

– Vi utvider muligheten til utvisning av utlendinger som har liten tilknytning til landet, og som har begått straffbare handlinger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Nå blir det blant annet adgang til å utvise utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Det er et vilkår at forholdet enten har ført til ubetinget fengselsstraff, har skapt særlig stor are for andre trafikanter eller allmennhenten, eller at utlendingen er straffet for flere lovovertredelser som kan føre til tap av førerkort.

I praksis vil det kunne gjelde f.eks. utlendinger som blir straffet for promillekjøring med høy promille, grove fartsovertredelser, kjøring av tunge kjøretøyer i grovt uforsvarlig stand osv. Innstramningene vil også ha betydning for muligheten til å utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS som begår gjentatte alvorlige brudd på vegtrafikkloven, sier Mæland.

– Alvorlige trafikklovbrudd utsetter passasjerer og andre i trafikken for betydelig risiko, og særlig ved gjentatte lovbrudd, kan det være god grunn til å vurdere utvisning, understreker Mæland.

I tillegg blir det nå en adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for blant annet visse seksuallovbrudd som i dag ikke kan føre til utvisning, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Det er viktig at utlendingslovgivningen ikke har en for høy terskel for utvisning, spesielt i tilfeller hvor dette ellers fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for befolkningens tillit til innvandringsreguleringen at vi har et regelverk som gir mulighet for utvisning i slike tilfeller, sier justis- og beredskapsministeren.

Prop. 40 L (2019–2020) Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)