Prop. 40 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven. Endringsforslagene gir adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for visse seksuallovbrudd som i dag ikke fører til utvisning, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted. Det foreslås også en adgang til å utvise utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget