Prop. 40 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Endringsforslagene gjelder i første rekke reglene om utvisning.

For det første foreslås det en adgang til utvisning av utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse som blir ilagt straff for enkelte seksuallovbrudd som ikke har tilstrekkelig høy strafferamme til at de i dag er angitt som utvisningsgrunnlag.

For det andre foreslås det å innføre en adgang til utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven.

I begge tilfeller gjelder det innstramninger som også vil kunne få betydning for EØS-borgere med oppholdsrett.

Det foreslås videre å rette en mangel i utvisningsbestemmelsene som består i at det i dag er hjemmel for å utvise utlendinger som bærer kniv på offentlig sted, men ikke dem som bærer skytevåpen o.l. Det foreslås også noen ytterligere endringer av mer presiserende og teknisk karakter.

Proposisjonen inneholder i tillegg forslag til retting av en feil i utlendingsloven 125 a om retten til fortsatt opphold for britiske borgere og deres familiemedlemmer. Dette endringsforslaget er kun omtalt under spesialmerknadene til de enkelte bestemmelsene i proposisjonen.

Avsnitt 7 i proposisjonen inneholder regjeringens tilbakemelding på Stortingets anmodningsvedtak nr. 856 fra stortingsperioden 2017–2018 om å «sikre at praksis i forvaltningen i saker angående utlendingsloven § 53 førte ledd (mishandlingsbestemmelsen) er i tråd med lovgivers intensjon, og melde tilbake til Stortinget så raskt som mulig de vurderinger og eventuelle endringer som er gjort.»

Til dokumentets forside