Prop. 40 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslagene om endring i utvisningsbestemmelsene

Et sentralt element i utlendingskontrollen er å hindre adgang til landet for utlendinger som begår lovbrudd eller utgjør en fare, samt å stanse ytterligere kriminalitet fra utlendinger som har begått straffbare handlinger etter innreise og som pålegges å forlate landet som følge av dette, se Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 288.

Det er viktig at utlendingslovgivningen ikke har en unødig høy terskel for utvisning i tilfeller hvor utvisning ellers fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Dette kan også ha betydning for befolkningens tillit til innvandringsreguleringen og for synet på innvandrere generelt.

Da gjeldende straffelov trådte i kraft i 2015 fikk en rekke lovbrudd hevet eller senket strafferamme. For å beholde gjeldende rettstilstand ble derfor utvisningsbestemmelsene i blant annet utlendingsloven § 66 første ledd bokstav c, § 67 første ledd bokstav b og § 68 første ledd bokstav b endret. Hver av disse bestemmelsene angir at en utlending som straffes etter en straffebestemmelse med strafferamme over et visst nivå, kan vurderes utvist. I tillegg viser bestemmelsene også til noen utvalgte straffebud med lavere strafferamme, men som hadde høyere strafferamme etter tidligere straffelov, se Prop. 145 L (2014–2015).

Departementet har gjennomgått bestemmelsene om utvisning og kommet til at det er grunn til å åpne for utvisning ved flere lovovertredelser enn i dag overfor utlendinger med henholdsvis midlertidig og permanent oppholdstillatelse. Endringene vil også innebære en utvidet adgang til utvisning av EØS-borgere og andre tredjelandsborgere som kan påberope seg EØS-regelverket, se nærmere i avsnitt 6.2.2 og 6.3.2 nedenfor.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte sitt forslag til lovendringer på høring 25. april 2019, med frist for uttalelser 15. august 2019. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt ID-senter

 • Norad

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Språkrådet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Arbeiderpartiet

 • Demokratene

 • Fremskrittspartiet

 • Høyre

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet De grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Pensjonistpartiet

 • Rødt

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bispedømmene (11 stykker)

 • Den norske dommerforening

 • Den norske kirke – Kirkerådet

 • Det liberale folkepartiet

 • DROF – Driftsoperatørforum

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Flyktninghjelpen

 • For Fangers Pårørende (FFP)

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Råd

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner (MiRA-Senteret)

 • Norges Juristforbund

 • Norges politilederlag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Peoplepeace

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Seniorsaken

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Uføre Landsorganisasjon (ULO)

 • UNHCR Stockholm

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Vergeforeningen

 • Virke Hovedorganisasjonen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt høringsuttalelser med realitetsmerknader fra:

 • Samferdselsdepartementet

 • Barneombudet

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet (med vedlegg fra Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt, Innlandet politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet)

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Advokatforeningen

 • Antirasistisk senter

 • Den norske kirke

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • MiRA-Senteret

 • NHO Logistikk og Transport

 • NOAS

 • Rettspolitisk forening

I høringsnotatet ble det også fremmet enkelte forslag som ikke følges opp i denne lovproposisjonen, men som departementet kommer tilbake til i en senere lovproposisjon. Dette gjelder både spørsmålet om hvilket tidspunkt som skal legges til grunn ved valg av utvisningshjemmel når grunnlaget for utvisning er et straffbart forhold, og hvilken frist som skal gjelde for å treffe vedtak om utvisning.

Hovedsynspunktene i høringsuttalelsene gjengis i proposisjonen. Alle høringsuttalelsene er i sin helhet tilgjengelige på regjeringens nettsider.

Til dokumentets forside