Prop. 40 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

I

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 66 første ledd bokstav c skal lyde:

 • c) når utlendingen her i riket er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff, eller for overtredelse av et av følgende straffebud i straffeloven:

  • § 323 (mindre tyveri)

  • § 326 (mindre underslag)

  • § 334 (mindre heleri)

  • § 339 (mindre hvitvasking)

  • § 362 (mindre dokumentfalsk)

  • § 373 (mindre bedrageri)

§ 67 første ledd bokstav b til e og ny bokstav f skal lyde:

 • b) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år,

 • c) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for overtredelse av et av følgende straffebud i straffeloven:

  • § 168 (brudd på oppholds- og kontaktforbud)

  • § 182 første ledd (opptøyer)

  • § 189 (ulovlig bevæpning på offentlig sted)

  • § 231 annet ledd (uaktsom narkotikaovertredelse)

  • § 237 fjerde ledd (grovt uaktsom smitteoverføring)

  • § 262 første ledd (brudd på ekteskapsloven)

  • § 263 (trusler)

  • § 271 første ledd (kroppskrenkelse)

  • § 297 (seksuell handling uten samtykke)

  • § 298 (seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke)

  • § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år)

  • § 306 (avtale om møte for å begå seksuelt overgrep)

  • § 374 første punktum (grovt uaktsomt bedrageri)

  • § 380 (grovt uaktsomt skattesvik)

 • d) når utlendingen har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd,

 • e) når utlendingen er utelukket fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd, eller ville blitt det ved en vurdering etter disse bestemmelsene, eller

 • f) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff for alvorlig overtredelse av én eller flere bestemmelser i vegtrafikkloven, og utlendingen ble dømt til ubetinget fengselsstraff, den straffbare handlingen skapte særlig stor fare for andre trafikanter eller for allmennheten, eller utlendingen er straffet for flere lovovertredelser som kan føre til tap av retten til å føre motorvogn, eller for flere tilfeller av kjøring uten førerrett.

§ 68 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer, eller for overtredelse av et av følgende straffebud i straffeloven:

  • § 182 første ledd (opptøyer)

  • § 189 (ulovlig bevæpning på offentlig sted)

  • § 231 annet ledd (uaktsom narkotikaovertredelse)

  • § 237 fjerde ledd (grovt uaktsom smitteoverføring)

  • § 262 første ledd (brudd på ekteskapsloven)

  • § 263 (trusler)

  • § 297 (seksuell handling uten samtykke)

  • § 298 (seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke)

  • § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år)

  • § 306 (avtale om møte for å begå seksuelt overgrep)

  • § 374 første punktum (grovt uaktsomt bedrageri)

§ 68 annet ledd skal lyde:

Dersom en straffbar handling ble begått før utlendingen fikk permanent oppholdstillatelse, gjelder § 67 første ledd bokstav a, b, c og f og annet ledd tilsvarende.

§ 92 første ledd annet punktum skal lyde:

Det gjelder likevel ikke i utvisningssaker i henhold til §§ 66 første ledd bokstav b og c, 67 første ledd bokstav a, b, c og f, 68 første ledd bokstav a og b og 122.

§ 122 annet ledd bokstav b skal lyde:

b) er EØS-borger som har oppholdt seg de siste ti år i riket, med mindre det er tvingende nødvendig av hensyn til offentlig sikkerhet, eller

§ 125 a første punktum skal lyd:

Kongen kan gi forskrift om rett til opphold for britiske borgere som har oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter §§ 111, 112 eller 115 på det tidspunktet bestemmelsene i EØS-avtalen ikke lenger kommer til anvendelse overfor Storbritannia, og om rett til opphold for deres familiemedlemmer, jf. § 110.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.

Til dokumentets forside