Prop. 40 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

4 Forslagene i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å utvide grunnlaget for utvisning av utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse. Det ble foreslått innstramninger i bestemmelsen i utlendingsloven §§ 67 og 68 om utvisning av henholdsvis utlending med midlertidig oppholdstillatelse og utlending med permanent oppholdstillatelse, ved å innføre adgang til utvisning for enkelte seksuallovbrudd som i dag ikke kan føre til utvisning. Nærmere bestemt gjelder det ved straff etter straffeloven

 • § 297 (seksuell handling med noen som ikke samtykker)

 • § 298 (seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd offentlig eller uten samtykke)

 • § 306 (avtale om møte med barn under 16 år med forsett om å begå seksuelt overgrep)

Når det gjelder uttrykket «seksuell handling» i straffeloven § 297, er det en betegnelse på «berøringer med seksuelt tilsnitt, som for eksempel kyssing, beføling innenfor eller utenpå klærne», se Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) avsnitt 7.8. Forholdene kan variere i grovhet.

Seksuell handling avgrenses oppad mot seksuell omgang, som betegner de mest intime handlingene. Grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang trekkes skjønnsmessig etter berøringens intensitet. F.eks. vil beføling av kjønnsorganer være seksuell handling, mens masturbasjon vil være seksuell omgang, se Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) avsnitt 7.4.1. En person som domfelles for overtredelse av straffeloven § 297 kan derfor ha begått handlinger som ligger nært opp til voldtekt (straffeloven § 291).

Som konkrete eksempler på hva slags handlinger som kan falle inn under § 297 vises det til to tidligere rettsavgjørelser:

Eks. 1 (LG-2013-105162)
En mann førte en eller flere fingre inn i skjeden til kvinne og sin penis mot hennes underliv, til tross for at hun sov. Retten uttalte at forholdet lå nær opp til voldtekt til seksuell omgang både i forhold til objektive og subjektive vilkår. Fornærmede hadde opplevd overgrepet som like krenkende som en voldtekt og hadde hatt kraftige reaksjoner i ettertid med behov for profesjonell oppfølgning. Mannen ble dømt til fengsel i seks måneder.
Eks. 2 (Rt. 2010 s. 674)
En 19 år gammel kvinne tok bussen hjem natt til 1. mai 2008 etter å ha vært ute på byen med venner. Hun hadde sovnet, og våknet av at bussjåføren var i ferd med å ta av henne skoen. Han hadde allerede trukket hennes olabukse og truse til et stykke ned på lårene. Fornærmede sa nei, reiste seg, dro opp truse og bukse, og forlot bussen. Den var da parkert på et folketomt sted noen kilometer unna terminalen, og det var ingen andre passasjerer på bussen. Bussjåføren ble dømt for forsøk på seksuell handling og ilagt fengsel i 120 dager.

Seksuelt krenkende eller uanstendig atferd som kan falle inn under straffeloven § 298, kan skje i ord eller handling, f.eks. ved krenkende eller uanstendige seksualiserte uttalelser, blotting eller ved kikking med et seksualisert tilsnitt.

Straffeloven § 306 retter seg mot den som har avtalt et møte med et barn under 16 år og som har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas, med forsett om å begå en av følgende type handlinger:

 • Voldtekt av barn under 14 år

 • Seksuell omgang med barn mellom 14 eller 16 år

 • Seksuell handling med barn under 16 år

 • Å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

 • Produksjon av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

I høringsnotatet ble det også foreslått å innføre adgang til utvisning av utlending med midlertidig oppholdstillatelse for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Det ble presisert i høringsnotatet at tiltaket i første rekke skulle gjelde overfor utlendinger som har begrenset tilknytning til Norge og hvor

 • utmålt straff ligger i øvre sjikt av strafferammen

 • overtredelsen inngår som ett av flere lovbrudd, eller

 • utlendingen tidligere er straffet.

De foreslått innstramningene i utvisningsregelverket for tredjelandsborgere vil også kunne få betydning for utlendinger med oppholdsrett etter EØS-regelverket.

Høringsnotatet inneholder videre et forslag om å rette en inkurie i utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c som innebærer at det i dag kan gi grunnlag for utvisning om utlendingen bærer kniv eller lignende skarpt redskap på offentlig sted, mens det ikke kan føre til utvisning om utlendingen bærer skytevåpen o.l.

Når det gjelder bestemmelsen i utlendingsloven § 122 annet ledd bokstav b om at en EØS-borger som har oppholdt seg ti år i Norge, bare kan utvises dersom det er tvingende nødvendig av hensyn til offentlig sikkerhet, ble det foreslått en presisering om at oppholdet i Norge må ha funnet sted «de siste ti år». Det ble vist til at ordlyden i unionsborgerdirektivet artikkel 28 nr. 3 bokstav a (i dansk oversettelse) er «har haft ophold i værtsmedlemsstaten i de ti forudgående år». Det ble også foreslått visse redaksjonelle endringer i utlendingsloven § 67 første ledd og § 68 første ledd.

Det ble drøftet i høringsnotatet om man i stedet for å trekke frem konkrete lovovertredelser som skal kunne føre til utvisning, burde foreta en generell senking av kravet til strafferamme, slik at utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse kan utvises ved lovbrudd som kan føre til fengsel «i ett år eller mer», i stedet for «i mer enn ett år». Som det følger av det som allerede er gjennomgått, endte imidlertid departementet med å foreslå at det i stedet bør konkretiseres hvilke lovovertredelser med lavere strafferamme enn dagens krav, som skal kunne føre til utvisning.

Til dokumentets forside