Prop. 40 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene om å utvide adgangen til utvisning vil føre til at politiet forbereder flere saker for vedtak, herunder gjennom utsendelse av forhåndsvarsel om utvisning. Det vil også føre til flere uttransporteringer. I den grad innstramningene har en allmennpreventiv effekt, vil de også kunne bidra til å redusere samfunnsmessige kostnader som følge av lovovertredelser, uten at det er mulig å tallfeste slike besparelser.

Siden flere straffbare forhold vil kunne medføre utvisning, må det forventes at forvaltingen vil bruke ressurser på å behandle noen flere saker, herunder noen flere saker som ender med beslutning om at det ikke skal treffes vedtak om utvisning.

Departementet legger til grunn at forslaget samlet sett ikke vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Eventuelle merutgifter av forslaget dekkes innenfor berørte etaters gjeldende budsjettrammer.

Til dokumentets forside