Regjeringen prioriterer IKT-området i 2018

De neste årene vil regjeringen satse betydelig på IKT-området i forsvarssektoren. Slik skal Forsvaret settes bedre i stand til å innfri målsettingene i langtidsplanen om økt operativ evne.

Regjeringen foreslår en markant budsjettøkning i 2018 for å sikre drift av kritiske IKT-systemer og for å ta inn etterslep på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. I langtidsplanen er det lagt opp til at investeringsnivået innenfor informasjonsinfrastruktur mangedobles fra 2017-nivået på om lag 500 millioner kroner.

For å lykkes med denne satsningen gjennomfører regjeringen i perioden 2017–2020 en helhetlig omlegging og modernisering av IKT-virksomheten i forsvarssektoren.

– Globalt utvikles cyberdomenet som en sentral arena for krigføring på linje med land, sjø-, og luftdomene. Den teknologiske utviklingen går hurtig, og digitale angrep utgjør en stadig større del av militære operasjoner. Håndtering av digitale trusler og digitale angrep med militære kapasiteter er avgjørende for å sikre handlefrihet for militære operasjoner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det skal etableres et felles IKT-responsmiljø for forsvarssektoren (MilCERT) som vil forbedre evnen til å håndtere alvorlige IKT-hendelser. Det nasjonale responsmiljøet ligger fortsatt hos Nasjonal sikkerhetsmyndighets NorCERT.

Regjeringens budsjettforslag følger opp den ambisiøse langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden frem til 2020.

Til toppen