Regjeringen vil videreføre rederiskatteordningen

Den særlige skatteordningen for rederiene blir notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA for en ny periode.

– Rederiskatteordningen er en sentral del av regjeringens maritime strategi. Det er viktig for oss at ordningen videreføres. Vi har hatt en god dialog med ESA om de norske maritime bedriftenes behov, og foreslår løsninger som i stor grad ivaretar dem, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Rederiskatteordningen gir skipsfarten i Norge lavere skatt enn tilsvarende ordninger i andre skipsfartsland.  Rederier i ordningen betaler skatt basert på tonnasjen på selskapets skip i stedet for skatt på overskudd.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om støtte. Alle planlagte nye støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes.

Rederiskatteordningen er godkjent av ESA frem til 1. juli 2017. For regjeringen er det viktig at gjeldende skatteordning for rederier i stor grad kan videreføres. Den vil nå bli notifisert for en ny periode, fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026.

– Regjeringen jobber for en konkurransedyktig maritim sektor. Rederiskatteordningen vil fortsatt være en god ordning som gir maritim sektor stabile og forutsigbare rammebetingelser, sier næringsminister Monica Mæland (H).

I prosessen med ESA har Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet lagt vekt på den norske maritime sektoren som en drivkraft for innovasjon og utvikling av miljøvennlig skipsfart i Europa.

På bakgrunn av prosessen med ESA og for å sikre at ordningen er i samsvar med EØS-regelverket, notifiserer norske myndigheter en ordning med følgende nye begrensninger:

  • Utleie på bareboat-vilkår begrenses til 50 prosent av total tonnasje i konsernet. Strategisk ledelse for utleid tonnasje må utøves fra EØS-området.
  • Innleie av tonnasje på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet.
  • Begrensningene for utleie og innleie skal i hovedregelen ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter.
  • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver.

Samtidig notifiseres det nå en utvidelse av rederiskatteordningen som vil omfatte visse nye typer vindmøllefartøy fra 1. januar 2017.

Les også:

Til toppen