Såfrø i kampen mot sult

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet utbetaler i disse dager nær en million kroner til fondet for fordelsdeling under FAO-traktaten om såfrømangfold. Fondet støtter småbønder i utviklingsland til å bruke et mangfold av vekster.

– Robuste og lokalt tilpassa såfrø er ekstra viktig i møte med klimaendringer, der småbønder i Sør er blant de mest utsatte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

FNs bærekraftsmål fremhever genetisk mangfold som viktig i kampen mot sult. Mangfoldet av såfrø og kulturplanter bevares både i genbanker og gjennom aktiv bruk blant bønder.

– Gjennom Svalbard Globale frøhvelv gir Norge verden et trygt sted å ta vare på det verdifulle såfrømangfoldet. Samtidig må vi støtte bønder og lokalsamfunn til fortsatt forvalte dette mangfoldet lokalt, sier Bollestad.  

Dette er tolvte år på rad at Landbruks- og matdepartementet utbetaler et årlig bidrag til fondet for fordelsdeling. Bidraget tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer og plantemateriale omsatt i jordbruket i Norge i fjor. Norsk landbruk takker slik for innsatsen som utføres av bønder i utviklingsland i å ta vare på plantemangfoldet. Slik bidrar bidraget til å nå delmål 2.5 om opprettholdelse av det genetiske mangfoldet samt fordeling av goder som følger bruk av genresursser.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder av traktatsekretariatet Kent Nnadozie,
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder av traktatsekretariatet Kent Nnadozie, foran Frøhvelvet februar 2020, i forbindelse med den største deponeringa siden åpninga av Frøhvelvet i 2008. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Betydningen av genetisk mangfold for matsikkerhet og klimatilpasning ble understreket av medlemmer av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, under ledelse av statsminister Erna Solberg og Ghanas president Nana Akufo-Addo i februar i år.

Strategien "Forråd av gener – muligheter og beredskap for framtidas landbruk" gir en samlet oversikt over norsk innsats nasjonalt, regonalt og internasjonalt for genetisk mangfold for mat og landbruk.

Delmål 2.5:

Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter, husdyr og beslektede ville arter, blant annet gjennom veldrevne og rikholdige frø- og plantesamlinger nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig og likeverdig fordeling av de goder som følger av bruk av genressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal enighet.

Les mer om:

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.