Ser alvorlig på trakassering i Forsvaret

- En kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret viser en nedgang i antall tilfeller. Samtidig er tallene fortsatt alt for høye. Det er alvorlig, sier forsvarsministeren.

FFI, på oppdrag fra Forsvaret, gjennomførte høsten 2020 sin andre store kartlegging av mobbing og seksuell trakassering (MOST) blant sine ansatte og vernepliktige. Resultatene er nå offentliggjort. Undersøkelsen er en videreutvikling av undersøkelsen fra 2018, som ble utviklet med støtte fra Forsvarsdepartementet og FFI. 

-Resultatet viser at Forsvaret fortsatt har en viktig jobb å gjøre. Selv om det ble iverksatt en rekke tiltak etter forrige undersøkelse, viser årets resultat at det er behov for å skjerpe innsatsen ytterligere. Men jeg stoler på at Forsvaret vil gjøre et grundig arbeid med å følge opp undersøkelsen og se på nye tiltak. Forsvarssjefen har sagt at dette arbeidet har høy prioritet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

11 % av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder. Kvinner og de yngste aldersgruppene opplever mest mobbing. 22 % har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Også her er forekomsten høyest blant kvinner og de yngste.

-Jeg er særlig bekymret for omfanget av mobbing og seksuell trakassering blant de yngste. Årets tall viser at reduksjonen i prosent er minst der problemet er størst. Jeg støtter forsvarssjefens vurdering av behovet for å sette inn særlige tiltak rettet mot vernepliktige og studenter, sier Bakke-Jensen.

Mange av dem som utsettes for mobbing og flertallet av dem som utsettes for seksuell trakassering, varsler ikke.

-Selv om man aldri har opplevd mobbing eller trakassering selv, er vi alle en del av det fellesskapet som har tillatt at det har funnet sted. Vi må utfordre hva som er greit å si og gjøre mot hverandre. Hver og en av oss må ta ansvar, enten vi er leder, ansatt, vernepliktig eller student, sier forsvarsministeren.

Neste undersøkelse vil bli gjennomført høsten 2022.
-Det er bra at undersøkelsen skal gjennomføres videre. Den gir oss nødvendig, kunnskapsbasert innsikt for å skjerpe innsatsen der det trengs, sier Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

FFI-rapporten 

Fakta om oppfølgingen etter undersøkelsen i 2018:

Forsvaret iverksatte ni strategiske tiltak som oppfølging av forrige undersøkelse:

  1. Gjennomføring av en holdningskampanje til bruk i rekrutterings-sammenheng eksternt og som informasjonskampanje internt.
  2. Revisjon og samling av interne regelverk i et overordnet direktiv.
  3. Gjennomgang og forbedring av Forsvarets system for varsling.
  4. Gjennomføring av seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe og utarbeidelse av en strategi for det videre arbeidet.
  5. Kvalitetssikring av utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret.
  6. Tydeliggjøring av lederansvaret i varslingssaker.
  7. Etablering av en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon for ledere og ansatte.
  8. Gjennomføring av MOST‐undersøkelsen hvert annet år.
  9. Oppretting av en prosjektstilling i Forsvarsstaben for å følge opp implementeringen av tiltakene.

De fleste av tiltakene er gjennomført, men deler av enkelte tiltak forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Dette gjelder blant annet revisjon av Forsvarets retningslinjer for varsling og ferdigstillelse av policy for omgang mellom personell i Forsvaret. Prosjektstillingen i Forsvarsstaben vil etter planen avvikles sommeren 2021.

Regjeringen har innført et mål om minimum 30 prosent av hvert kjønn i befalsutdanningen og i den grunnleggende offisersutdanningen. Økt kvinneandel er et langsiktig og forebyggende tiltak for å forbedre kjønnskulturen og kvinners deltakelse i Forsvaret. Økt mangfold er generelt viktig for å redusere mobbing og seksuell trakassering. Verdiarbeidet i sektoren er også sentralt. I 2020 har Forsvarsdepartementet revidert sektorens verdigrunnlag og vil fremover å fortsette å sette verdier høyt på agendaen.

FD har i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til ny disiplinærlov tilpasset dagens Forsvar. Arbeidsgruppen skal vurdere refselsesmidlene og om klage- og kontrollordningen kan forenkles og digitaliseres. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i 2021.