Sier ja til boliger i Sola kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til tre boligtomter i Sola kommune. - Vi lytter til kommunen og legger vekt på at kommunen ønsker å legge til rette for disse boligene, sier kommunal- moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tre boligtomter på Kolsnes Sør i kommuneplanen til Sola kommune.

Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse til kommuneplanen. Den var begrunnet i at området er innenfor langsiktig grense for landbruk i Regionalplan for Jæren. Området ligger også i nærheten av Jæren landskapsvernområde.

Landbruks- og matdepartementet har anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge.

Klima- og miljødepartementet har på sin side vist til at området er kystlynghei, som er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. De har derfor anbefalt å ta innsigelsen til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avgjort saken, og har lagt vekt på at dette er et lite areal på fem dekar. Kommunen har flere områder av denne naturtypen, og kommunen bør følge opp de øvrige områdene av kystlynghei i en samlet vurdering, understreker departementet.  På denne måten sikrer man at denne utvalgte naturtypen ikke går tapt. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)