Statens naturoppsyn bistår ved felling av ulv

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens Naturoppsyn er i høy beredskap og vil bistå jaktlag som ber om hjelp til felling av ulv utenfor ulvesonen. Det har de siste ukene vært rapportert om flere streifdyr som gjør skade i saueflokker.

Når ulver på vandring dukker opp i prioriterte beiteområder, kan de gjøre mye skade på husdyr og tamrein. Felling av ulv på barmark for å hindre skade på beitedyr er krevende. Når snøen er borte, er ulvene vanskelige å spore.

Ulv på vandring

Statens naturoppsyn, som har lang erfaring med skadefelling av rovdyr, vil hjelpe kommunale skadefellingslag så langt de har kapasitet til det.

Utover våren og sommeren forlater de fleste fjorårsvalpene her i Skandinavia det reviret der de ble født, og legger ut på vandring. Disse unge ulvene kan dukke opp hvor som helst i landet. De fleste streifulvene i Norge er unge dyr som trekker vestover fra revir i Sverige. Slike streifulver står bak de fleste skader på husdyr og tamrein.

Høy beredskap

– Statens naturoppsyn har høy beredskap og vil bistå skadefellingslag med uttak av rovdyr. Denne våren har det statlige naturoppsynet bistått skadefellingslag i flere tilfeller, både på ulv og bjørn, herunder i Gran og i Ringsaker, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

 Med den skadesituasjonen vi nå blant annet ser i Gran og Hurdal har jeg bedt om at bistand fra Statens naturoppsyn til de lokale skadefellingslagene skal ha høy prioritet. Det er viktig at det er en tett og god dialog mellom Statens naturoppsyn, fylkesmennene og de lokale jaktlagene slik at fellingslagene får den bistand de har behov for fra profesjonelle jegere i Statens naturoppsyn, sier Vidar Helgesen.

Vanskelige sporingsforhold

Når det gis tillatelse til skadefelling av ulv, er det kommunale eller interkommunale skadefellingslag som skal stå for uttaket. Felling av ulv som vandrer inn i prioriterte beiteområder etter at snøen har smeltet, er imidlertid svært krevende blant annet på grunn vanskelige sporingsforhold. Mange fellingsforsøk pågår over lang tid eller resulterer ikke i konkrete uttak.

– Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn vil respondere raskt der de blir bedt om å bistå skadefellingslag. Skadefellingslag som har liten erfaring med uttak av rovdyr, vil bli prioritert, sier Helgesen.

Prioriterer lag med liten erfaring

Bistanden fra Statens naturoppsyn dreier seg ofte om råd og veiledning, men også i form av personell og hundeekvipasjer. Fellingslag som har liten erfaring med uttak av rovdyr, prioriteres. Mange skadefellingslag har mye erfaring og høy kompetanse, og trenger ikke bistand.

I de tilfeller der skadefellingslagene ønsker hjelp, tar fellingsleder direkte kontakt med Statens naturoppsyn eller det formidles via fylkesmannen i det aktuelle fylket.