Statsministerens innledning på pressekonferanse om tiltak for oljenæringen og grønn omstilling

Statsministerens innledning på pressekonferanse om tiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien, og grønn omstillingspakke for næringslivet.

Sjekket mot fremføring

I dag legger vi frem forslag til en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktivitet i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Det gjør vi for å sikre folk jobber over hele landet.

Konsekvensene av pandemien og oljeprisfallet har ført til at næringen står i en svært utfordrende situasjon.

Usikkerheten hos både bedriftene og de ansatte er stor.

Og er det en ting som er viktig for oss, er det å redusere usikkerhet der vi kan redusere usikkerhet. Derfor varsler vi allerede nå at regjeringen vil fremme omfattende skattetiltak sammen med Revidert nasjonalbudsjett, for å sikre aktivitet.

Dette er også en oppfølging av at Stortinget ba oss vurdere ulike virkemidler for å stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og norsk leverandørindustri.

Samtidig varsler vi en grønn omstillingspakke for å styrke konkurranseevnen, omstillingen og utslippskuttene i næringslivet for perioden etter krisen. Veien ut av krisen dreier seg om at vi skal bli grønnere, ha jobber og konkurransekraft.

Olje- og gassressursene har sikret veldig mange jobb, gitt oss en unik økonomisk posisjon, og er et viktig bidrag til vår felles velferd.

Nå må vi unngå at den næringen som har vært motoren i økonomien, stopper opp.

Korona-krisen treffer både norsk og internasjonal økonomi hardt.

Uroen i oljemarkedet er også bakgrunnen for at vi i går varslet kutt i produksjonen på norsk sokkel for å bidra til å stabilisere oljemarkedene.

Situasjonen forverres av at planlagte utbygginger og vedlikehold er satt på vent fordi oljeselskapene også rammes hardt av krisen. Oppdrag utsettes eller kanselleres.

Det rammer folk i dette landet, folk som jobber i industribedrifter langs hele kysten vår, og leverandørindustrien over hele landet. Distriktsarbeidsplasser som har store ringvirkninger i lokalsamfunnet, fra Kirkenes til Notodden til Karmøy.

Regjeringen har lenge arbeidet for å sikre omstilling i næringslivet. Vi var på vei mot å bli mindre avhengig av olje- og gassnæringen også før krisen inntraff.

Men de menneskene, den kunnskapen og den kompetansen som er i olje- og gassnæringen kommer til å bli ekstremt viktig også for den grønne omstillingen. Tar vi ikke vare på disse arbeidsplassene og bedriftene nå, risikerer vi å tape det vi har investert i tiårene vi har bak oss.

Nå må vi gjøre to ting: Sørge for at bedrifter og arbeidsplasser overlever krisen, samtidig som vi bevarer kompetansen, opprettholder konkurransekraften og styrker forutsetningene for den grønne omstillingen.

Derfor foreslår vi en midlertidig og tidsavgrenset endring i skattesystemet for oljeselskapene. Det viktigste grepet er at avskrivingsreglene for investeringer endres, slik at skatteregningen kommer senere.

Selskapene får raskere fradrag og mer penger nå.

Det skaper bedre forutsetninger for utbyggingsprosjekter som skaper arbeidsplasser og aktivitet, selv om skattesatsen fortsatt er 78 prosent.

Vårt mål er at fallet i aktivitet dempes, at flere skal ha en jobb å gå til og at verdifull kompetanse beholdes i Norge.

Skatteendringene kan tilføre selskapene likviditet på anslagsvis 100 milliarder kroner i år og neste år til sammen. Det vil redusere fallet i oppdrag for leverandørindustrien.

Olje- og gassnæringen har ambisiøse planer for klimakutt gjennom elektrifisering, og dette arbeidet er viktig. Kjell Ingolf vil snakke mer om dette.

Regjeringen er opptatt av at de økonomiske insentivene til planlagte elektrifiseringstiltak på sokkelen ikke svekkes. Vi legger derfor opp til at oljeselskapene fremover skal stå overfor utslippskostnader på tilnærmet samme nivå som før krisen.

Vi vil styrke næringslivets omstillingsevne, som samtidig bidrar til lavere utslipp og nye løsninger. Dette er tett knyttet til leverandørindustrien.

Derfor varsler vi nå en grønn omstillingspakke for næringslivet, som vil legges frem for Stortinget i slutten av mai.

Den vil handle om hvordan vi kan styrke kompetansen, kunnskapen og teknologien. Det vil bety økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart. Iselin skal snakke mer om den grønne omstillingspakken.

Forslagene vi varsler i dag, gjør to ting på en gang: Tar vare på arbeidsplasser i dag og legger til rette for den grønne omstillingen vi skal gjennom i fremtiden.