Status for arbeid med eksportkontrollforskriften

Utenriksdepartementet sendte i mars 2022 ut forslag til endringer i eksportkontrollforskriften på alminnelig høring. Departementet mottok mange høringsinnspill. Flere høringsinstitusjoner hadde substansielle innspill til høringen.

 Høringsrunden viser at det er behov for ytterligere vurderinger i samråd med utdannings- og forskningsinstitusjoner som berøres. I lys av høringssvarene vurderer departementet hvordan forskriftsendringen på best mulig måte kan gjennomføres. Dette arbeidet pågår fremdeles.

I juni 2023 besluttet Regjeringen at den vil opprette en ny etat for eksportkontroll og sanksjoner underlagt Utenriksdepartementet. Målet er at etaten opprettes i 2024. Det er forventet at etableringen av etaten vil sikre styrket kapasitet til saksbehandling og veiledning av den del av kunnskapssektoren som berøres av eksportkontrollregelverket. Dermed vil departementet også måtte vurdere forskriftsarbeidet opp mot beslutningen om å opprette en ny etat. Departementet vil komme tilbake til hvordan arbeidet med kunnskapssektoren og kontakt fra akademia skal foregå.

På denne bakgrunn er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å si konkret når forslagene til endringer vil tre i kraft. Overføring av kunnskap reguleres allerede i dagens eksportkontrollforskrift. Frem til endringene trer i kraft gjelder nåværende rett og praksis som beskrevet i Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring - regjeringen.no. Oppdateringer vil bli publisert fortløpende her på vår nettside.