Stortinget forlenger midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Dette gjøres for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Loven som trådte i kraft 29. april 2020 forlenges nå til 1. februar 2021.

Formålet er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom pandemien. Det er ikke gjort noen andre endringer i loven enn at varigheten er forlenget. Endringen trer i kraft straksDen midlertidige loven gjelder for Forsvarets personell, og skal sikre at Forsvaret er i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom covid-19-pandemien.

Loven gir Forsvaret en begrenset myndighet til å endre arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted for sivilt tilsatte, dersom dette kan dokumenteres å være strengt nødvendig for å holde Forsvaret operativt under covid-19-pandemien. Videre regulerer loven hva Forsvaret kan iverksette av tiltak overfor eget personell, slik som restriksjoner i reisefriheten, for å begrense smitteutbrudd internt i Forsvaret.

Forsvaret har presisert at de fremdeles vil forvalte denne myndigheten med stor forsiktighet og nøkternhet, og at de vil legge stor vekt på å diskutere alle tiltak som eventuelt iverksettes med de ansatte og deres tillitsvalgte.