Strategigruppe ga regjeringen råd om forskning og innovasjon i transportsektoren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen, mottok i dag rapporten Transport21. Den er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv.

Les rapporten her

– Vi trenger ambisjoner, nye tanker og avansert transportteknologi for å løse fremtidens utfordringer i norsk samferdsel. Denne rapporten gjør det enklere for oss å målrette innsatsen på forskning og ny teknologi, sier statssekretær Ellingsen.

Bildet: Statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen (t.h.) mottok i dag rapporten Transport21 fra Bernt Reitan Jenssen, som har ledet strategigruppen. Foto: SD/Tor Livius Midtbø

Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet og gir råd om hvordan Norge best kan innrette innsatsen for forsking, utvikling og innovasjon i samferdselssektoren. Den er utarbeidet gjennom en såkalt 21-prosess i regi av Forskningsrådet, med bidrag fra representanter for næringsliv, FoU-aktører, og myndigheter. Regjeringen har tidligere satt i gang andre 21-prosesser, som Digital21, Energi21 og Maritim21.

– Teknologisk utvikling vil skje i et større tempo enn vi noen gang har sett. Det er mitt håp at norsk industri og næringsliv leser denne rapporten og fremover arbeider tett med norske forskningsmiljøer. Regjeringen satser formidabelt på samferdsel og det er utvilsomt mange muligheter for norsk industri som åpner seg, samtidig som innovasjon er sentralt for å få mer samferdsel for pengene. Rapporten vil også ha verdi i utviklingen av Nasjonal transportplan 2022-2033, sier Ellingsen.

Norsk kompetanse

Transportsektoren er i stor endring og det finnes mange muligheter for utvikling av nye tjenester og løsninger basert på kompetansen og ressursene vi besitter i Norge. Samarbeid mellom de ulike aktørene og fagmiljøene vil være viktig, heter det i rapporten.

Rådene fra Transport21 bygger blant annet på og støtter opp om anbefalinger til FoUI-innsats i rapporten Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet, som ble lagt frem i juni 2019 av et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet.

Bærekraftig transport

Transport21 bygger på en visjon der fremtidens transportsektor er utviklet slik at den er bærekraftig og understøtter behovene til befolkningen og næringslivet.

Rapporten peker på tre områder som bør prioriteres innen forskning, utvikling og innovasjon:

1: "ZERO" (Reduserte negative konsekvenser av transport)

I 2030 skal aktivitet i transportsektoren ikke føre til hardt skadde eller drepte. Nye transportløsninger skal ha null utslipp og medføre reduserte naturinngrep, og samlede klimagassutslipp fra transportsektoren skal være redusert med minst 60 prosent. Ingen skal oppleve negative helsebelastninger på grunn av utslipp eller støy.

2: Bevegelsesfrihet

I 2030 skal alle ha tilgang til bærekraftig og effektiv transport som støtter opp under det de trenger for et godt liv i byene og distriktene. Transportløsningene skal være tilrettelagt på en balansert måte for person- og varetransport. Transportsektoren skal legge til rette for deltakelse i arbeidsmarkedet, reiser til undervisningsinstitusjoner og sosiale aktiviteter.

3: Verdiskaping og konkurransekraft

I 2030 skal norsk næringsliv være internasjonalt konkurransedyktig på løsninger for «Zero» og «Bevegelsesfrihet» samt der vi har komparative fortrinn. Løsningene vi har i Norge, skal understøtte næringslivet slik at bedriftene kan levere gode produkter og tjenester i Norge og internasjonalt.

(Omtalene av de tre områdene er hentet fra Transport21)

Les rapporten her

Medlemmer i strategigruppen i Transport21

 • Bernt Reitan Jenssen (leder) – Adm. direktør, Ruter
 • Silvija Seres - President, Polyteknisk forening (Oslo)
 • Stein W. Wallace - Professor Dep. of Business and Management Science, NHH (Bergen)
 • Rune Storvold - Forskningssjef, NORCE (Tromsø)
 • Torbjørn Johannson - Styreleder, ASKO (Oslo)
 • Anna von Streng Velken - Seksjonsleder Transport og luftkvalitet, Miljødirektoratet (Oslo)
 • Nils Kalstad Svendsen - Leder av Dept. of Information Security and Communication Technology, NTNU Gjøvik (Gjøvik)
 • Ketil Olaf Paulsen - Teknologileder Kongsberg Maritim, Kongsberggruppen (Kongsberg)
 • Basit Mohammad - Seniorrådgiver Innovasjon, Avinor (Oslo)
 • Ragnhild Wahl - Fagansvarlig FoU, Jernbanedirektoratet (Trondheim)
 • Hanne Nettum Breivik - Direktør kombinert mobilitet, Entur (Oslo)
 • Beate Kvamstad-Lervold - Leder for SINTEFs mobilitetssatsing, SINTEF (Trondheim)
 • Gina Ytteborg - Avdelingsdirektør, Statens vegvesen (Oslo)
 • Patrick Waldemar - Forskningssjef, Telenor (Oslo)
 • Gunnar Lindberg - Direktør, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
 • Siri Vasshaug - Prosjektleder, Smartere Transport Bodø (Bodø)
 • Thorkel Askildsen - Seniorrådgiver, Kystverket (Arendal)