Strengere straffer, styrket vern og bedre metoder

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere viktige lover har blitt sanksjonert i statsråd i dag, blant annet bedre metoder i kampen mot alvorlig kriminalitet.

Bedre metoder i kampen mot alvorlig kriminalitet

Politiet vil få utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlig kriminalitet. Med unntak av nytt kapittel 16 d i straffeprosessloven om dataavlesning, trer lovendringene i kraft umiddelbart.

– Et endret kriminalitets- og trusselbilde tilsier at politiets adgang til å benytte skjulte politimetoder må utvides. Manglende metodetilgang skal ikke stå i veien for oppklaring eller avverging av alvorlige kriminelle handlinger. Vi gir derfor politiet flere og bedre tvangsmidler samtidig som personvernet ivaretas på en betryggende måte, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Strengere strafferegler mot fremmedkrigere

Det blir strengere strafferegler mot fremmedkrigere fra 1. juli 2016. Dette skal motvirke at nordmenn drar til konfliktområder for å delta i stridshandlinger.

– Personer reiser fra Norge og slutter seg til grupperinger som begår meget alvorlige handlinger i konfliktområder. De kan deretter returnere til Norge med økt evne og vilje til å begå alvorlige lovbrudd her. Dette kan bli et stort samfunnsproblem om ikke myndighetene tar grep. Regjeringens lovforslag er et direkte svar på disse utfordringene, sier Anders Anundsen.

Prop. 44 L (2015–2016) - Endringer i straffeloven mv.  (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Styrket vern mot personforfølgelse

Fra 1. juli blir det nye strafferettslige regler om personforfølgelse (stalking).

– Personforfølgelse kan føre til store psykiske påkjenninger og kan føre til at offeret må bytte jobb eller flytte, og i noen tilfeller endre navn. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker det strafferettslige vernet mot slike handlinger, uttaler Anundsen.

Styrket vern mot tvangsekteskap

For å kunne forhindre tvangsekteskap tidligere enn i dag, har Regjeringen foreslått å endre loven. De nye reglene trer i kraft 1. juli

– Tvangsekteskap fratar unge mennesker muligheten til å definere sine egne liv. Det er avgjørende å sikre at straffelovgivningen gjør det mulig å gripe inn på et tidlig stadium og avverge at planlagte tvangsekteskap blir gjennomført. Internasjonal rett gir også anvisning på strenge regler mot tvangsekteskap, sier justis- og beredskapsministeren.

Prop. 42 L (2015–2016) - Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.)