Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om -  nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H)  - nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt.

Svar på spørsmål nr. 918 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle - nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. januar 2022, vedlagt spørsmål nr. 918 fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle:

"Hvordan vil regjeringen sørge for at enkeltpersonsselskapene får samme investeringsmulighet som AS når de tenker å nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt? 

Begrunnelse:

Dersom man ønsker å investere i en landbrukseiendom, utvide inntektsgrunnlaget eller starte med tilleggsnæringer trengs det egenkapital. Landbruket er i dag låst til den minst gunstige skattemessige eierformen i enkeltpersonsforetak (ENK). I et ENK skattlegges årets resultat fortløpende uten hensyn til om midlene skal investeres videre i eiendommen senere. Dermed tappes landbruket for sårt tiltrengte investeringsmidler i forhold til et aksjeselskap (AS)."

Svar:

Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Konsesjonsloven regulerer kun eierforhold på eiendommen, og ikke hvordan eieren ønsker å organisere driften sin. For bønder som mener de skattemessig vil komme bedre ut med å etablere driftsselskapet som aksjeselskap (AS) er det full anledning til å gjøre det. Tilskuddsregelverket i jordbruket er også uavhengig av valg av foretaksform, og AS behandles helt likt som enkeltpersonsforetak. 

I forarbeidene til konsesjonsloven er det vist til at det er et nasjonalt mål om at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som i størst mulig grad selv bor på, og driver eiendommene selv. Jeg mener at familielandbruket med lokalt og personlig eierskap til eiendommen, vil bidra til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikter.

Når det gjelder punktet i Hurdalsplattformen om å nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt er vi i startfasen av dette arbeidet nå. Før vi kan gjennomføre lovendringer må vi bruke tid på å bl.a. utrede hvilke tiltak som kan være relevante, samt positive og negative virkninger av de ulike tiltakene.

Jeg har besvart spørsmålet ditt opp mot regelverket jeg har ansvaret for. Skattetekniske spørsmål må jeg be representanten stille til Finansdepartementet.

Med hilsen

Sandra Borch