Forsiden

Svar på skriftlig spørsmål om nordisk hestesport

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal - om landbruksministeren bidra til at Mattilsynet retter opp i diskrimineringen av to betydeligegrener i nordisk hestesport så raskt som mulig.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1467 fra representanten Silje Hjemdal

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Kan landbruksministeren bidra til at Mattilsynet retter opp i diskrimineringen av to betydelige grener i nordisk hestesport så raskt som mulig?"

Den nordiske avtalen for konkurransehest er en avtale mellom myndighetene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Denne avtalen tillater at registrerte hestedyr på vilkår kan reise uten helsesertifikat mellom to av de nevnte nordiske landene ved deltakelse i konkurranser innen visse grener. Det er en forutsetning at hestene returnerer innen 10 dager. Avtalen er basert på en vurdering av at denne typen forflytning av registrerte hester utgjør en lav dyrehelserisiko.

Det nye dyrehelseregelverket, som trådte i kraft i EU 21. april 2021, åpner for å videreføre avtalen. Med bakgrunn i at den nordiske avtalen har vart i flere år og fungert uten nevneverdige problemer, ønsket de nordiske myndighetene å reforhandle avtalen. Mattilsynet var med da myndighetene i de andre nordiske landene startet arbeidet med å reforhandle avtalen i 2020. Hovedfokuset i forhandlingene var å videreføre avtalens materielle innhold og å tilpasse avtalen til det nye dyrehelseregelverket. Jeg er blitt gjort kjent med at Mattilsynet forespurte de største organisasjonene innen hestesporten om de hadde innspill til disse forhandlingene. Islandshestforeningen og Westernforeningen ble dessverre ikke forespurt direkte.

I den fremforhandlede avtalen fra april 2021, ble internasjonale avlsvurderinger og krav om egenerklæring lagt til i avtalen. Øvrig innhold og vilkår i avtalen ble videreført. Konkurranser i regi av Islandshestforeningen og Westernforeningen ble imidlertid ikke tatt med i avtalen.

Etter at den nye avtalen ble signert, har EU-kommisjonen gitt tilbakemelding om at det er behov for å justere avtalen ytterligere. Norske, svenske, danske og finske myndigheter har derfor gjenopptatt forhandlingene. Mattilsynet har i forbindelse med de nye diskusjonene, bedt om at hester som deltar i konkurranser i regi av Islandshestforeningen og Westernforeningen, også omfattes av avtalen. Flere av de andre landene er positive til dette.

I påvente av en ny nordisk avtale mener jeg det er verdt å nevne at norske og svenske myndigheter i tillegg har inngått en egen avtale for hester som benyttes til bestemte aktiviteter i grensenære områder i Norge og Sverige. Denne avtalen åpner for å gi unntak fra kravet om helsesertifikat ved deltakelse i aktiviteter som utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer, inkludert trening til slike arrangementer. Dette forutsetter at hestene returnerer innen 10 dager og følger visse vilkår. Det er ingen begrensninger i hvilke konkurransegrener som er omfattet av denne avtalen.

Med hilsen

Sandra Borch