Forsiden

Svar på skriftlig spørsmål om produksjon av ferdigplen

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) om produksjon av ferdigplen.

Skriftlig svar på spørsmål nr. 892 fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug - Hva er det faglige grunnlaget for at produksjon av ferdigplen vurderes som jordbruksproduksjon?

Jeg viser til spørsmål nr. 892 fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug:

«Hva er det faglige grunnlaget for at produksjon av ferdigplen vurderes som jordbruksproduksjon?»

Spørsmålet som stilles gjelder tolkingen av jordloven § 9. Bestemmelsen inneholder et forbud mot å bruke dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon.

Begrepet jordbruksproduksjon er i forarbeidene til loven, Ot. prp. nr. 72 (1993-1994), definert å være all planteproduksjon i jordbruk og hagebruk der jorda blir brukt som vekstmedium. Når det gjelder plenproduksjon er det i proposisjonen vist til at det vil være nødvendig med samtykke til omdisponering, dersom jordsmonnet blir fjernet. I rundskriv M-2/2021 Driveplikt, omdisponering og deling, er det vist til at produksjon av plen derfor ofte vil rammes av forbudet mot omdisponering, og at dyrka jord ikke må brukes til plenproduksjon som fører til at jordsmonnet blir fjernet. Dette er også i tråd med det jeg svarte representanten Rasmus Hansson i september 2022:

«Derimot er det lagt til grunn at plenproduksjon rammes av forbudet i jordloven § 9 dersom jordsmonn blir fjernet, jf. rundskriv M-2/2021 (Driveplikt, omdisponering og deling).»

Som representanten Haug er også jeg opptatt av at matjorda ikke skal forringes. Det er derfor viktig at plenproduksjon foregår uten å være i konflikt med jordlovens bestemmelser. Det er kommunen som har ansvar for å følge opp regelverket og jeg legger til grunn at kommunene ivaretar sitt ansvar.

Med hilsen

Sandra Borch