Dokument

Svar på spørsmål om forsyningslinjer i Norden i forbindelse med Nato-utvidelsen

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra André Skjelstad om planleggingen av forsyningslinjer mellom Norge, Sverige og Finland i forbindelse med Nato-utvidelsen.

Skriftlig spørsmål nr. 2027 (2022-2023)
Datert 24.04.2023

Fra representanten Skjelstad, V, til utenriksministeren:

Hvordan er Norge koblet på planlegging av øst-vest korridorene/forsyningslinjer mellom Norge og Sverige, samt Norge og Finland i forbindelse med Nato-utvidelsen?

Utenriksministerens svar:

Norge deltar aktivt i alle diskusjoner og prosesser i Nato om forsvarsplanlegging, kommandostruktur og spørsmål relatert til forsterking av allierte. Det er også tett kontakt og samarbeid mellom Norge, Finland og Sverige om disse spørsmålene, både på politisk og militær side. Vi har hatt tett og løpende kontakt med våre naboland gjennom hele tiltredelsesprosessen.

Et samlet Norden i Nato vil innebære endring i Norges rolle i mottak av allierte forsterkinger. Norge vil bli en sentral mottaker av forsterkinger også for videre forflytning til Finland og Sverige. Dette vil sette nye krav til mottaksapparatet i Norge. Forsvarssjefene i Norge, Danmark, Finland og Sverige har pekt på fire områder som sentrale for å sikre allierte militære forsterkninger til Norden. Disse er Ofotfjorden, Trondheimsfjorden, Göteborg-regionen og Esbjerg havn i Danmark.

En troverdig kapasitet til å forsterke allierte er grunnleggende for Natos evne til avskrekking og forsvar, og vil stå sentralt i det videre arbeidet i alliansen frem mot Nato-toppmøtet i Vilnius i juli. Norge vil videreføre sin tydelige støtte til Natos videre omstilling og fortsette satsningen på Forsvaret, herunder vektlegge betydningen av evne til mottak av allierte forsterkinger.