Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 81-100 av 2039 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om flyktninger og Hellas' kystvakt

  31.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvordan norske myndigheter forholder seg til påstander om at gresk kystvakt utsetter flyktninger for ny livsfare ved å plassere dem i små gummibåter og dytte dem

 • Anmodning om innsyn etter Stortingets forretningsorden § 74 - innsyn i forbindelse med Dokument 9:1 (2019-2020)

  27.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 19. august 2020 fra Stortingets president, vedlagt innsynsbegjæring fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes: Det vises til § 74 Begjæringer om dokumentinnsyn i Stortingets forretningsorden og jeg vil med dette be om innsyn i

 • Svar på spørsmål om den norske hjelpen til Libanon

  24.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om gjennom hvilke kanaler den norske humanitære støtten til Libanon blir sendt og hvordan den blir fordelt.

 • Svar på spørsmål om barn i syriske leire

  24.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvilke tiltak norske myndigheter gjør for å sikre at barn av norske statsborgere i Al-Hol, og den nærliggende Roj-leiren, ikke blir en del av dødsstatistikken i

 • Lovavdelingens uttalelse – Dokument 9:1 (2019-2020)

  21.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet ba 19. august 2020 Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling om en uttalelse om den rettslige adgangen til å instruere hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond

 • Anmodning om innsyn etter Stortingets forretningsorden § 74 – innsyn i forbindelse med Dokument 9:1 (2019-2020)

  20.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 19. august 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende innsynsbegjæring fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes: Det vises til § 74 Begjæringer om dokumentinnsyn i Stortingets forretningsorden og jeg vil med dette be om

 • Svar på spørsmål om barneekteskap i Somalia

  20.08.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge vil engasjere seg overfor somaliske myndigheter for å hindre lovendringer som kan legitimere barneekteskap i Somalia.

 • Svar på spørsmål til Dokument 9:1 (2019-2020) fra Senterpartiet

  20.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 12. august 2020 fra Senterpartiets finansfraksjon med følgende spørsmål i anledning Dokument 9:1 (2019-2020): «Sentralbanksjefen refererte i høringen 10. august at finansministeren i telefonsamtale hadde uttrykt bekymring omkring

 • Dokument 9:1 (2019-2020) - spørsmål fra Rødts finansfraksjon

  20.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Det vises til brev fra Rødts finansfraksjon 12. august 2020 med følgende spørsmål: Spørsmål 1: Dersom det er tilfelle at Norges Banks hovedstyre ikke har utredet habilitetsspørsmålet ihht. Forvaltningslovas §6 før de gikk med på Tangens premiss om

 • Juridisk utredning - sentralbankloven § 1-6 og § 2-13 – Dokument 9:1 (2019-2020)

  18.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til mitt brev 17. august 2020, hvor jeg orienterte om at jeg ville oversende en juridisk vurdering om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av

 • Oppfølging av svar på spørsmål nr. 2251 til skriftlig besvarelse

  17.08.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til mitt svar 12. august 2020 på stortingsrepresentant Sivert Bjørnstads spørsmål om det etter Finansdepartementets syn «er et brudd på sentralbankloven at sentralbanksjefen ikke opplyste departementet om at Tangen skulle fortsette som

 • Svar på skriftlig spørsmål om kontroll av karante- og smittevernregler hos utenlandske arbeidere

  13.08.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om hva landbruksministeren gjør for å kontrollere at karantene- og smittevernregler følges for å hindre at smitte sprer

 • Svar på spørsmål om bistandsmidler

  15.07.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om en samlet oversikt over alle tilsagn om bistandsmidler regjeringen anser Norge for å være politisk bundet av, fordelt år for år for perioden 2021-2025 og fordelt

 • Svar på spørsmål om kostnadene ved oppfølgjing av EU-direktiv og forordningar

  07.07.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva som er den årlege kostnaden for Noreg og kor mange årsverk i offentleg verksemd som går med til å følgje opp EU-direktiv og forordningar inn i

 • Svar på spørsmål om Afrika og bistand

  07.07.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om hvilket syn statsråden har på at Afrika vil bryte med "offerbildet" som evig trengende av bistand og utflytting.

 • Svar på spørsmål om kommende generasjoners levestandard

  07.07.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) om statsråden ser det som uheldig og uønsket at kommende generasjoner skal frykte eller oppleve at de ikke har bedre levestandard enn deres foreldre.

 • Svar på spørsmål om nødhjelp til Syria

  06.07.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hva gjør Norge for å sikre at FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2504 om grensekryssende nødhjelp til Syria blir forlenget i tolv måneder og utvidet til å igjen

 • Svar på spørsmål om tallgrunnlaget for hvor mange som lever i bunnløs fattigdom

  06.07.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hva som er regjeringens tallgrunnlag for hvor stor andel av klodens mennesker som fortsatt lever i bunnløs fattigdom.

 • Svar på spørsmål om utvikling av grønn energiproduksjon via Norfund

  06.07.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Solveig Horne (Frp) om statsråden kan gi en oversikt over norske bidrag til utvikling av økt kapasitet for grønn energiproduksjon i utlandet via Norfund og andre offentlige organer/

 • Svar på skriftlig spørsmål om tilskudd til forprosjektet

  06.07.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om i hvilke av Landbruks- og matdepartementets ordninger eller andre deler av virkemiddelapparatet kan forprosjektet søke