Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om handelsavtale med EU

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om på hvilke områder handelsavtalen med EU fra 1973 har vært i kraft etter 1.1.1994, permanent eller midlertidig.

Skriftlig spørsmål nr. 1187 (2019).
Datert 11.03.2019

Fra representanten Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren, overført til utenriksministeren:
På hvilke områder har handelsavtalen med EU fra 1973 vært i kraft etter 1.1.1994, permanent eller midlertidig, og hvilke endringer har blitt gjort i avtalen siden 1.1.1994?

Utenriksministerens svar:
Frihandelsavtalen med EF fra 1973 er ikke sagt opp, men EØS-avtalen erstattet fra 1. januar 1994 i all hovedsak denne med unntak for fiskeri- og landbruksområdet. EØS-avtalens artikkel 120 slår fast at med mindre annet er bestemt i denne avtalen, og særlig i protokoll 41 og 43, skal bestemmelsene i denne avtalen gå foran bestemmelsene i bestående bilaterale eller multilaterale avtaler som forplikter Det europeiske økonomiske fellesskap på den ene side og en eller flere Efta-stater på den annen side, i den utstrekning det samme saksområde er regulert av denne avtalen.

Frihandelsavtalen av 1973 inneholdt opprinnelig ikke bestemmelser om fiskeri og landbruk, men dette ble fremforhandlet i en etterfølgende brevutveksling, som knyttes til frihandelsavtalen.

For landbruksvarer ga Norge preferansetoll til EU på blomster, grønnsaker, frukt og vin gjennom tilhørende brevvekslingsavtaler. Disse konsesjonene er fremdeles gyldige, og fremgår i dag av tollsatsene i tolltariffen for de aktuelle produktene.

For fisk er det tollsatsene i frihandelsavtalen og tilhørende brevveksling som danner utgangspunktet for tollnedtrapping regulert i EØS-avtalens protokoll 9. I forbindelse med utvidelsene av EU i 1986, 1995, 2004, 2007 og 2013 har Norge gjennom kompensasjonsavtaler fått permanente bilaterale tollfrie importkvoter for fisk til EU. Disse er hjemlet som tilleggsprotokoller til frihandelsavtalen av 1973. I tillegg ble det framforhandlet importkvoter for fisk ved reforhandling av EØS-bidragene i 2009 og 2014, som også er hjemlet som tilleggsprotokoller til frihandelsavtalen av 1973. Disse kvotene er midlertidige. Dagens kvoter gjelder fram til 2021.

Til toppen