Dokument

Svar på spørsmål om havneforbud for russiske fartøy

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hva skal til for at regjeringen vil følge Høyres oppfordring, og revurdere de særnorske unntakene fra havneforbudet.

Skriftlig spørsmål nr. 2604 (2021-2022).
Datert 09.08.2022

Fra representanten Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren:

Hva skal til for at regjeringen vil følge Høyres oppfordring, og revurdere de særnorske unntakene fra havneforbudet?

Utenriksministerens svar:
Norge har sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot Russland, med enkelte nasjonale tilpasninger. Disse tiltakene er en nødvendig reaksjon på Russlands brutale og uprovoserte angrepskrig mot Ukraina. Forskrift av 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet § 19a inneholder et forbud mot å gi tilgang til havner på Fastlands-Norge til russisk flaggede fartøy. I det norske regelverket er det lagt stor vekt på forutsigbarhet, brukervennlighet og kravet til klarhet. I europeisk sammenheng har Norge en unik geografi, som forutsetter felles forvaltning sammen med Russland av den viktige torskebestanden i Barentshavet. Det forplikter. Vi har derfor valgt å innføre et generelt unntak for fiskefartøy fra havneforbudet. Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, og vi er helt avhengige av en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre viktige artene i Barentshavet, og dermed beskytter det økosystemet disse er en del av. Regjeringen har derfor hele tiden vært tydelige på at vi vil hegne om fiskerisamarbeidet i nord. Samtidig skal ikke Norge bli en frihavn for russiske fartøy som ikke kan anløpe annen europeisk havn. Vi har ingen indikasjoner på at dette er tilfellet i dag. Dette følger vi nøye med på.

Sanksjonene, innført gjennom flere omganger siste halvår, er historisk omfattende. I likhet med alle andre europeiske land følger vi virkningen nøye og utelukker ikke justeringer, presiseringer og tilpasninger.

Hva gjelder de sikkerhetsmessige aspektene vises det til svar fra Justis- og beredskapsministeren på spørsmål fra representanten av 9. august 2022.