Historisk arkiv

Svar på spørsmål om havneforbud for fiskefartøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om statsråden er enig med fiskeri- og havministerens uttalelse til NRK at Norge har innført det samme regelverket som EU når det gjelder havneforbud for fiskefartøy.

Skriftlig spørsmål nr. 2160 (2021-2022).
Datert 25.05.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Er statsråden enig med fiskeri- og havministerens uttalelse til NRK at Norge har innført det samme regelverket som EU når det gjelder havneforbud for fiskefartøy?

Utenriksministerens svar:
Forskrift av 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet § 19a inneholder et forbud mot å gi tilgang til havner på fastlands-Norge til russiskflaggede fartøy. Forskriften gjennomfører tiltak vedtatt av EU om endring i forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet. EUs forordning gir havneforbudet anvendelse for «skip som omfattes av relevante internasjonale konvensjoner». Det går ikke direkte fram av forordningen hvilke fartøy som omfattes av forbudet. I veiledende uttalelse fra EU framkommer det at skip på 500 bruttotonn eller mer som seiler kommersielt i internasjonal fart, vil være omfattet av forordningens forbud.

Ved gjennomføringen i norsk rett ble det tatt hensyn til forutsigbarhet, brukervennlighet og kravet til klarhet. Forskriften inneholder en straffesanksjonert forpliktelse og etter norsk rett må denne være tilstrekkelig presis. Det har også vært viktig å verne om fiskerisamarbeidet med Russland for å sikre videreføring av våre felles bærekraftige fiskeriforvaltning i nordområdene, slik at vi tar vare på våre felles fiskebestander i Barentshavet. Havneforbudet i § 19a gjelder dermed for skip på 500 bruttotonn eller mer som seiler kommersielt i internasjonal fart. Fiskefartøy omfattes ikke.

Jeg er også kjent med at EU-kommisjonen 28. april meddelte embetsverket i Nærings- og fiskeridepartementet at de fleste fiskefartøy ikke er sertifisert etter de relevante konvensjonene og at fiskefartøy derfor i hovedsak vil falle utenfor EU-regelverkets virkeområde. Denne informasjonen lå til grunn for fiskeri- og havministerens uttalelse til NRK om samsvaret mellom EUs og Norges regelverk om havneforbud for russiske fiskefartøy.

Selve regelverket er én side av saken; så langt har vi imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å si nøyaktig hvordan virkeområdet i EUs forordning vil slå ut i praksis hva gjelder fiskefartøy.