Svar på spørsmål om Iran og utestengelse fra høyere utdanning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Mona Fagerås (SV) om det er en systematisk utestengelse av muligheten til å ta høyere utdanning i Iran på grunnlag av sin tro, og hva ministeren i så fall mener om det.

Skriftlig spørsmål nr. 668.
Datert 8.12.2020

Fra representanten Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren:
Mener ministeren at det kan tyde på at det er en systematisk utestengelse av muligheten til å ta høyere utdanning i Iran på grunnlag av sin tro, hva mener ministeren i så fall om dette og hva kan og vil Norge gjøre for å motvirke brudd på menneskerettighetene i Iran?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler representantens bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Norge har en omfattende dialog med Iran der menneskerettigheter er en viktig del. Dette skjer både bilateralt med iranske myndigheter gjennom vår ambassade i Teheran og Irans ambassade i Oslo, og multilateralt gjennom fora i FN-systemet.

Utestengning fra institusjoner for høyere utdanning er et tilbakevendende tema i rapportene fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran. I rapporten fra juli i år uttrykker FNs spesialrapportør bekymring for tros- og livssynsminoriteters situasjon i Iran generelt, og situasjonen for bahaiene spesielt. Dette er en bekymring Norge deler, noe vi har gitt uttrykk for i flere sammenhenger.

I FNs menneskerettighetsråd senest i mars i år, tok Norge opp situasjonen for bahaiene. Vi la vekt på utfordringer med de nye reglene for å få utstedt nasjonale ID-kort, noe som blant annet vanskeliggjør bahaienes tilgang til grunnleggende offentlige tjenester.

Under FNs generalforsamling i år, var Norge medforslagsstiller for den årlige menneskerettighetsresolusjonen for Iran, og deltok aktivt i utforming av teksten. Norge arbeidet for en eksplisitt referanse til bahaienes vanskelige situasjon, noe vi fikk gjennomslag for sammen med andre likesinnede land. Resolusjonen ble vedtatt i tredje komité av FNs generalforsamling 18. november.

Norge har også tatt opp situasjonen for tros- og livssynsminoriteter og kommet med anbefalinger under de faste periodiske landgjennomgangene av Iran i FNs menneskerettighetsråd. Under gjennomgangen av Iran i november i fjor, ble bahaiene nevnt spesielt.

Norges ambassade i Teheran følger utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Iran nøye. I tillegg til kontakten med stedlig FN-kontor og FN i Genève og New York, mottar vi verdifull informasjon gjennom Utenriksdepartementets regelmessige kontakt med menneskerettighetsorganisasjoner og bahaisamfunnets kontor for samfunnskontakt i Norge.

Norge støtter opp om FNs bærekraftsmål 4 om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Vi er opptatt av at utdanning er en rettighet for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, trostilhørighet eller annen bakgrunn. Dette er verdier som Norge støtter opp om i internasjonale sammenhenger og poengterer overfor land, organisasjoner og fond som vi samarbeider med.