Svar på spørsmål om løslatelse av tyrkisk borger

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Norge fortsatt står inne for kravet om at Tyrkia øyeblikkelig må løslate Osman Kavala eller om det er slik at Norge nå trekker tilbake denne oppfordringen etter at Erdogan truet med å utvise norske diplomater.

Skriftlig spørsmål nr. 220 (2021-2022).
Datert 01.11.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Står Norge fremdeles inne for formuleringen hvor «we call for Turkey so secure his (Osman Kavala) urgent release», eller er det slik at Norge nå trekker tilbake denne oppfordringen etter at Erdogan truet med å utvise norske diplomater?

Utenriksministerens svar:
Osman Kavala ble første gang varetektsfengslet 18. oktober 2017.  Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har fastslått at Tyrkia brøt Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) i tilknytning til arrest og varetektsfengsling da det ikke forelå tilstrekkelig bevis for mistanke om lovbrudd (EMK art. 5 (1)). Domstolen mener også Tyrkia er skyldig i brudd på artikkel 18 i EMK og har bedt om Kavalas umiddelbare løslatelse. 

Tyrkia har hittil ikke etterkommet EMDs avgjørelse om å sette Osman Kavala fri. Saken Kavala v. Tyrkia har vært på dagsorden for en rekke møter i Ministerkomitéen, Europarådets styrende organ. Ministerkomitéen vil igjen behandle saken i desember 2021. 

Europarådet har etablert Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å beskytte de individuelle rettighetene til over 800 millioner mennesker i Europa. Dens avgjørelser er bindende, og medlemsstatene er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre dommene. 

Norge fastholder sitt syn i denne som andre saker, om at et medlem av Europarådet må følge opp sin forpliktelse etter EMK og etterleve en dom fra EMD. 

Artikkel 41 i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem om at diplomater ikke skal blande seg inn i mottakerstatens indre anliggender, er ikke til hinder for at diplomater fremmer synspunkter på vegne av egen stat, og retvitringen slo ikke fast annet enn at man fortsetter å etterleve denne bestemmelsen. 

Vi vil fortsette å oppfordre Tyrkia til å etterleve dommen, og frigi Osman Kavala. Og vi vil fortsette å ta opp menneskerettighetsspørsmål, med Tyrkia og med andre land.