Svar på spørsmål om utredning av EØS-samarbeidet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om en utredning om EØS-samarbeidet også vil se på fullt medlemskap i EU som et alternativ til EØS og erfaringer med dette fra naboland som Sverige, Danmark og Finland.

Skriftlig spørsmål nr. 76 (2021-2022).
Datert 19.10.2021

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil «Gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

Vil utredningen også se på fullt medlemskap i EU som et alternativ til EØS og erfaringer med dette fra naboland som Sverige, Danmark og Finland inkluderes i utredningen, eller vil det kunne gjelder erfaringer fra land som ikke er EU-medlemmer, som Sveits og Storbritannia?

Utenriksministerens svar:
Hurdalsplattformen gjør det klart at EØS-avtalen ligger fast. Det står ikke at regjeringen skal utrede alternativer til denne. Regjeringen ønsker imidlertid en utredning om erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene.

EØS-utredningen fra 2012 (NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor) var forskningsbasert og ga oss mye innsikt om EØS-samarbeidet og om EØS-avtalens betydning for Norge. Mye har skjedd de siste ti årene. Det har vært en utvikling i EU og i EØS, og også i Norge.

En oppfølging av utredningen fra 2012 vil være bra for norsk samfunnsdebatt. Den vil sette lys på hvilke utfordringer, men også hvilke muligheter vi har i samarbeidet med EU i dag. Det vil dessuten være nyttig å se hvilke erfaringer andre nærstående land har gjort seg når det gjelder sitt forhold til EU. Storbritannia og Sveits kan være eksempler, uten at jeg skal forskuttere oppdragets ramme nå.  

I likhet med utredningen fra 2012, bør en ny utredning også være forsknings- og kunnskapsbasert. Detaljer i et nytt utvalgs mandat, arbeidsform og sammensetning vil regjeringen komme tilbake til.