To nye instrukser av betydning for afghanske asylsøkere

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt to instrukser til UDI som får betydning for asylpraksis for Afghanistan. Beskyttelse skal vurderes ut fra hvilken provins søkeren kommer fra, og det skal foretas konkrete individuelle vurderinger i hver sak, uavhengig av om søkeren er 16 eller 17 år.

Instruks GI-03/2017

UDI mener de i dag har for lite informasjon om sikkerhetssituasjonen i distriktene i Afghanistan, og at det derfor nå er mest forsvarlig å vurdere søknadene ut fra søkerens hjemprovins. Departementets instruks GI-03/2017 gjenspeiler dette.

– Utlendingsmyndighetene følger situasjonen i Afghanistan nøye, og vil hele tiden vurdere behovet for endringer i praksis for å sikre en forsvarlig asylbehandling, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Instruks GI-02/2017

Den andre instruksen innebærer at UDI ikke kan vurdere enslige mindreårige asylsøkere på 16 og 17 år ulikt når det gjelder henvisning til trygge områder i hjemlandet. Departementet understreker at momenter som manglende nettverk og ressurser, samt dårlige sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en ordinær oppholdstillatelse. Instruksen gjelder generelt, men vil særlig få betydning for enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.  

– Norske myndigheter returnerer ikke barn til Afghanistan uten at de har kjente omsorgspersoner der. Det er viktig at UDI har klare retningslinjer for hvordan de skal vurdere spørsmålet om oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som ikke fyller vilkårene for beskyttelse. Denne instruksen gir retningslinjer for hvordan disse sakene skal behandles. Hver sak skal vurderes konkret og individuelt, uavhengig av om den mindreårige er 16 eller 17 år på vedtakstidspunktet, sier Sandberg.

Ingen som søker asyl – heller ikke enslige mindreårige – har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig. For enslige mindreårige må UDI da vurdere om det kan gis en ordinær oppholdstillatelse (fordi det foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge), eller en begrenset tillatelse som gjelder frem til den mindreårige fyller 18 år. En slik tidsbegrenset tillatelse kan gis til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år når det eneste grunnlaget for opphold er at myndighetene anser at de vil være uten forsvarlig omsorg ved retur.