To rapporter: Framtidas transportbehov i Oslo krever store grep

- Den forventende befolkningsveksten i hovedstadsregionen vil utfordre transportsystemet både for person- og godstransport. Løsningene som er skissert i dag for å møte disse utfordringene, viser at vi må ta store grep, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I 2013 ga Samferdselsdepartementet, sammen med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for hvordan framtidas transportutfordringer i hovedstadsregionen skal løses fram mot 2060.  Hovedpunktene i utredningen ble presentert på en pressekonferanse i Oslo i dag.

Behovene er store
- De anbefalte løsningene for å møte utfordringene er både spennende og omfattende.  Det gjelder ikke minst bygging av jernbanetunneler, ny T-banetunnel i Oslo samt videre utvikling av T-banenettet mot Akershus, eksempelvis en framtidig A-husbane. Men det er viktig at folk kommer seg til skole og arbeid på en effektiv og sikker måte. Vi må ta debatten om de store prioriteringene, slik at tilbudet er så bra at folk flest finner kollektivtransport attraktivt nok, sier samferdselsministeren. 

Når den ferdigstilte konseptvalgutredningen foreligger senere i høst, blir den blant annet en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.   

Viktige tiltak er allerede igangsatt
Arbeidet med å løse transportutfordringene i Oslo-området tilhører ikke bare framtida. Det pågår mye arbeid også nå.

- I disse dager er staten i forhandlinger med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om en langsiktig bymiljøavtale. En slik avtale vil gjøre det enklere å legge til rette for at flere skal sykle, gå og bruke kollektivtransport i hovedstadsområdet. Forutsatt at avtalen kommer på plass, vil utbyggingen av Fornebubanen kunne få et statlig tilskudd på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Jeg vil også nevne byggingen av Follobanen mellom Oslo og Ski. Dette er det største samferdselsprosjektet i Norge, og vil legge til rette for et sterkt forbedret togtilbud både for lokaltogpassasjerer og reisende mellom Oslo og Østfold, sier Solvik-Olsen.  

Ruter la fram strategirapporten M2016
Under den samme pressekonferansen som konseptvalgutredningen ble presentert, la Ruter også fram sin strategirapport M2016. I strategidokumentet presenterer Ruter sine tanker om planer for utvikling av kollektivtransporttilbudet fram til både 2030 og 2040. M2016 har koblinger mot arbeidet med konseptvalgutredningen for hovedstadsområdet, men omhandler også en rekke andre forhold for utviklingen av kollektivtransporttilbudet i Oslo og Akershus.

 

 For flere opplysninger – se:

 

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)
Til toppen