Transportvekst på sykkel

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det skal bli tryggere og enklere å bruke sykkel til hverdagsreisene. Bedre tilrettelegging og økt trygghet for sykling er viktig for å påvirke reisevanene. Det er godt for folkehelsen og det reduserer kø i byene. Derfor setter vi av om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan til tiltak for syklister og gående, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange hvis forholdene legges bedre til rette. Bevilgningen til ulike gang- og sykkeltiltak har økt med over 70 prosent i inneværende stortingsperiode, og satsingen øker nå ytterligere. Om lag 11,7 milliarder kroner foreslås avsatt til sykkelsatsing i planperioden, i snitt om lag en milliard kroner årlig. Det inkluderer statlig finansiering av sykkelekspressveier gjennom bymiljøavtalene og byvekstavtalene, tiltak for syklister og gående langs riksveiene samt tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier.

Det er videre satt at betydelige midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak i de ni største byområdene gjennom bymiljøavtalene og byvekstavtalene. Disse midlene vil bli fordelt etter forhandlinger med byområdene.

- Vi må ha et bredt sett av virkemidler, fordi behovene er ulike rundt omkring i landet. I byene må vi ha brede sykkelveier med høy kapasitet og høyt trafikkvolum. I distriktene handler det derimot om å gi syklister og fotgjengere en mulighet til å ferdes trygt uten å måtte gå på hvitstripen i veikanten, sier Solvik-Olsen. Han minner om at barn og unge har et spesielt behov for trygge sykkelveier. - Deres hverdagsliv og muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet er viktig for oss, og i Nasjonal transportplan er det viet spesiell oppmerksomhet til nettopp barn og unge. Satsing på myke trafikanter er en vesentlig del av det kapittelet, kommenterer Solvik-Olsen. Han ønsker også å forlenge sykkelsesongen, og det legges derfor opp til å innføre høyere standarder for vinterdrift av gang- og sykkelnett.

– I noen byområder vil vi i tillegg bygge ut sykkelekspressveier som vil gjøre det mulig å sykle raskere, tryggere og med bedre flyt, opplyser Solvik-Olsen. Slike høystandards sykkelveier vil kunne bli et viktig virkemiddel for å få flere til å la bilen stå og isteden velge sykkel, og det er derfor satt av 5 milliarder kroner til slike prosjekter.

Fakta:

  • Andelen reiser som foretas med sykkel var 4,5 prosent i 2014.
  • Reisevaneundersøkelsene viser at 10 prosent av skolereisene skjer på sykkel.