Presseinformasjon:

Pressemeldingar

Utanriksministeren til møte i Austersjørådet

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek 1. og 2. juni på eit møte i Austersjørådet i Wismar, Tyskland. Samarbeid og motstandsevne i krise vil stå sentralt.

 Austersjørådet representerer eit mangesidig samarbeid mellom ti land og EU. Møtet vil bli leia av Tysklands utanriksminister Annalena Baerbock.

– I ei tid prega av tryggingspolitisk press og klima- og naturkrise er samarbeidet i Austersjørrådet enda viktigare. Krigen i Ukraina har styrkt merksemda om Austersjøen, så vel som om Austersjørådet si rolle som forum for politisk dialog og praktisk samarbeid, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Til grunn for samarbeidet i Austersjørådet ligg faste prioriteringar om å fremje regional identitet, samarbeid om samfunnstryggleik, vern av sårbare born, kamp mot menneskehandel og fremje av berekraftig utvikling. 

Austersjørådet har òg som prioritet å fremje ungdomssamarbeid og unge menneske sin rett til å bli høyrd og til å delta i politiske prosessar. Tyskland, som har ordførarskapet i rådet, har mellom anna lagt vekt på auka energitryggleik og rask utvikling av havvind, som òg er viktige tema for Noreg.

Pressekontakt for utanriksministeren: Pressevakta UD, 23 95 00 02, media@mfa.no

Fakta om Austersjørådet

Austersjørådet vart etablert i 1992, for å bidra til integrering og samarbeid mellom statane i Austersjøregionen. Rådet består i dag av Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Noreg, Polen, Sverige og EU.

Under det norske leiarskapet i 2022 blei Russland suspendert frå Austersjørådet. Russland trekte seg frå rådet før ministermøtet som Noreg heldt i Kristiansand sist mai. Elleve land har observatørstatus i rådet: Belarus, Frankrike, Italia, Nederland, Slovakia, Spania, Romania, Ukraina, Storbritannia, Ungarn og USA. Belarus vart i fjor suspendert.

Finland tek over leiinga av Austersjørådet 1. juli. Noreg hadde formannskapet før Tyskland.