Velferdsteknologi bidrar til bedre hverdagshelse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ved bruk av velferdsteknologiske løsninger kan brukerne oppleve bedre helse og mindre forbruk av helsetjenester. Det viser en karleggingsrapport fra et prøveprosjekt i Oslo kommune.

- Resultatene fra dette prosjektet viser hvor viktig det er å tenke nytt når vi skal utvikle pasientens helsetjeneste. Rapporten viser at pasientene får en bedre hverdag og at kommunen får frigjort tid hos helsepersonell til å løse andre oppgaver, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rapporten "Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo" viser at det ligger et stort potensiale i å satse på velferdsteknologi. Det gir gevinster for samfunnet, helse- og omsorgstjenesten, og brukerne som har behov for helsetjenester. Det at teknologien kan ivareta behov innbyggeren har gjør at brukeren opplever større grad av frihet og mestring av eget liv og helse. Innbyggeren går fra å være en passiv pasient til en aktiv bruker.

Resultatene fra den kvalitative undersøkelsen viser at brukerne har redusert behovet for hjemmesykepleietjenesten etter at teknologien er tatt i bruk. Antall besøk er redusert med over 30 prosent, og helsepersonell har redusert tidsbruken med 60 prosent. Tilsvarende gevinster finnes også i spesialisthelsetjenesten, hvor antallet innleggelser på sykehus er redusert med ca. 30 prosent og antall liggedøgn er redusert med om lag 40 prosent.

Rapporten tar for seg nytteverdien av tre velferdsteknologiske løsninger:

  • Elektronisk medisindispenser
    Denne varsler når medisinen skal tas, gjennom lyd og lys. Tar ikke bruker medisin som avtalt blir varslinger sendt til hjemmesykepleiens datamaskiner, nettbrett eller vakttelefoner.
  • Mobil trygghetsalarm
    Alarm sendes sammen med kartreferanse som SMS til pårørende og/eller pleiepersonell.
  • Helsesjekk (tilpasset ulike behov) – «avstandsoppfølging»
    Avstandsoppfølgingen skjer ved at tjenestemottaker selv gjør medisinske målinger, blant annet spirometri, blodtrykk, temperaturmåling, vekt og besvarer spørsmål.  Dette er en avtalt, proaktiv helsetjeneste som følger opp tjenestemottakeren via en responssentertjeneste.

Oslo kommune fikk statlige midler til å prøve ut nye velferdsteknologiske løsninger for sine brukere. Dette er et samarbeid mellom kommunen og sykehuset. Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka startet prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS) tidlig i 2014. Utprøvingen er nå evaluert i en rapport laget for Oslo kommune av Intro International og Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo.

Prosjektet har så langt kommet med to rapporer som ligger på Helsedirektoratets nettsider: