Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

- Utbruddet av koronaviruset påvirker alle deler av samfunnet, og norske kommuner er ikke noe unntak. Regjeringen vil stille opp for kommunene og gjennomføre tiltak som kan bidra til å gjøre denne vanskelige situasjonen litt lettere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringen legger derfor frem forslag til midlertidige unntak fra kommuneloven, partiloven, og lov om interkommunale selskaper. Målet er å legge til rette for at kommunene kan fatte nødvendige vedtak raskt, uten at det går på bekostning av viktige demokratiske hensyn.

Åpner for å delegere mer

Forslaget innebærer blant annet å utvide adgangen til å delegere myndighet fra kommunestyret til formannskapet. Det betyr at formannskapet kan få myndighet til å inngå interkommunalt samarbeid.

– Det kan oppstå situasjoner hvor en kommune må fatte beslutninger raskt, da kan det være hensiktsmessig og effektivt at formannskapet kan fatte disse beslutningene i stedet for at hele kommunestyret må samles. Lovforslaget åpner for å kunne delegere mer ansvar til formannskapet, men denne bestemmelsen må selvsagt brukes med klokskap, sier Astrup.

Utvider frister

Koronakrisen gjør det vanskelig for kommunestyrer og revisorer å overholde lovpålagte frister. Regjeringen foreslår derfor å utvide fristen for revisor til å avlegge revisjonsberetning og etterlevelseskontroll. Det samme gjelder kommunestyrets frist til å vedta årsregnskap og årsberetning.

– For noen kommuner vil dagens frister ikke være realistiske eller forsvarlige å forholde seg til. Da er det fornuftig å gi en utsettelse, sier Astrup.

Regjeringen foreslår også å utvide innberetningsfristen som politiske partier er pålagt etter partiloven.

Fjernmøter i interkommunale selskaper

Tidligere i mars fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en midlertidig forskrift som gjør det enklere for kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre møter i folkevalgte organer på telefon eller video. Lovforslaget som regjeringen i dag legger frem, åpner også for at organer i interkommunale selskaper kan avholde fjernmøter.

Lovforslagene bygger på innspill fra blant annet KS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bistår for øvrig kommuner og fylkeskommuner med generell veiledning i kommuneloven.

Disse midlertidige lovendringene går som egne løp, og har ikke hjemmel i koronaloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.