Historisk arkiv

Krevende for norske kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å samordne statens politikk overfor kommunene, og å sørge for å kommunene har handlingsrom til å løse sine oppgaver. Kommunal- og miderniseringsministeren følger derfor situasjonen i norske kommuner tett. 

− Vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, øker vi tilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner, sier Nikolai Astrup (H).

Pengene skal dekke merutgifter som følge av utbruddet. Fylkesmannen vil fordele disse midlene til de enkelte kommunene når en fordeling mellom fylkene er klar.

Større utgifter i en periode

Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Lavere aktivitet i økonomien generelt vil føre til lavere skatteinntekter, men det går ofte litt tid før dette slår inn kommunenes budsjetter. Kommunene må derfor foreløpig forholde seg til skatteanslagene som er laget for 2020.

Flere bransjer vil tape inntekter en periode. Det kan føre til økonomisk nedtur og arbeidsledighet. Kommunene må derfor være forberedt på at utgiftene til sosialhjelp kan øke, men det tar ofte litt tid før dette slår ut på budsjettene.

− Kommunene har hatt en solid økonomi gjennom mange år, og det er rekordfå kommuner på den såkalte Robek-lista. Selv om det blir tøffe tak fremover, er norske kommuner godt rustet til å møte situasjonen vi står overfor, sier Astrup.

Utvider muligheten til å gjennomføre møter på telefon

Helsemyndighetene anbefaler at vi unngår større forsamlinger. Samtidig er det avgjørende at kommunestyrer og fylkesting er i stand til å fatte raske beslutninger i den situasjonen vi står i.  

Siden møter i kommunestyrer og andre folkevalgte organer innebærer risiko for smitte, har vi i dag fastsatt en midlertidig forskrift som skal gjøre det enklere å gjennomføre telefon- og videomøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften gjelder i utgangspunktet frem til 1. august 2020.

Etter kommuneloven skal møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer i utgangspunktet skje ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. Møtene skal også være åpne for innbyggerne.

Loven har også regler om fjernmøter. Den nye forskriften vil i enda større grad legge til rette for at slike fjernmøter kan gjennomføres.

Den nye forskriften åpner for at kommunene kan gjennomføre møtene via telefon eller videooverføring. I tillegg får de unntak for kravet om at fjernmøter skal være åpne for innbyggerne, hvis det ikke lar seg gjennomføre teknisk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00