Vil ha mer innovasjon i små kommuner

Ny rapport viser at små kommuner i liten grad deltar i nasjonale innovasjonsprogrammer. – Distriktskommunene trenger nye ideer og innovative løsninger for å takle framtidas utfordringer. Derfor må vi få med oss også de små kommunene, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt hvorvidt små distriktskommuners deltar i nasjonale innovasjonsprogrammer. Konklusjonene er at distriktskommunene sjelden deltar, sammenlignet med større kommuner.

De små kommunene mangler ofte erfaring med å skrive gode søknader og gjennomføre prosjekter. Kommunene kjenner også i mindre grad til hvilke ordninger som eksisterer.

Deltar i syv ordninger

Samtidig trekker rapporten fram en liten trøndelagskommune som jobber godt med innovasjon.  Kommunen deltar i alle de syv ordningene som er kartlagt. En av grunnene til at kommunen har lyktes med innovasjon er at den har gjort innovasjonsarbeidet til en naturlig del av det daglige arbeidet i kommuneorganisasjonen.

– Dette viser at det absolutt er mulig å få til innovasjon, også i små kommuner. Distriktskommunene står overfor store utfordringer i tiden som kommer, blant annet knyttet til at befolkningen blir eldre og at klimaet er i endring. Derfor er det viktig at de tar i bruk de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, slik at de kan gi innbyggerne best mulig tjenester også i framtida, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Små distriktskommuner deltar i større grad i ordninger der man samarbeider regionalt om å løse regionale behov og utfordringer. Rapporten peker også på at små kommuner egner seg godt til å teste ut nye og innovative løsninger. Her har mindre kommuner en fordeler ved å være liten, fordi de har «lite» byråkrati, korte beslutningsveier og større fleksibilitet sammenlignet med store organisasjoner.

Må samarbeide mer

– De gode løsningene for distriktskommunene skapes ikke i Oslo – men lokalt, der folk vet hvor skoen trykker. Samtidig er det viktig at kommunene blir flinkere til å dele de gode løsningene med hverandre. Vi vil nå gå nøye gjennom rapporten, og finne ut om det trengs flere eller andre tiltak som fremmer innovasjon og nye løsninger i distriktskommuner, sier Helleland.

Regjeringen arbeider også med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Her vil et viktig tema være hvordan vi skaper en kultur for innovasjon og for å spre gode løsninger mellom kommunene.

Her kan du lese hele rapporten(pdf) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00