Vil samle kompetansen for et boligsosialt løft

Regjeringen vil skape mer, inkludere flere og sørge for at ingen faller utenfor. Målet er at alle skal ha et trygt og godt sted å bo.

Gjennom de boligsosiale virkemidlene i Husbanken vil regjeringen bidra til at vanskeligstilte får mulighet til å skaffe seg bolig. For å styrke det boligsosiale arbeidet, vil regjeringen be Husbanken og Fylkesmannen om å samle sin kompetanse og veiledning overfor kommunene på det boligsosiale området

– Jeg tror det er fornuftig å se den boligsosiale politikken i sammenheng med resten av velferdspolitikken. Jeg håper det blir lettere når vi samler fagmiljøet til Husbanken og Fylkesmannen på dette området, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Det skal gjennomføres forsøk i Bodø og Bergen over en periode på tre år fra høsten 2021. Forsøket skal evalueres før regjeringen tar stilling til om det bør være en langsiktig løsning. 

– Husbanken er et av våre viktigste virkemidler for å nå målene vi har satt oss i den boligsosiale politikken, og for å oppfylle bærekraftsmålenes hovedbudskap om at ingen skal utelates. Husbankens innsats har resultert i at mange tusen vanskeligstilte og deres familier får et bedre liv. Nå ønsker vi å styrke arbeidet ytterligere, sier Astrup.

Fylkesmannsembetene har de siste årene fått en sterkere rolle med å samordne statlige virksomheter. I forsøkene vil Husbankens veiledningsoppgaver overfor kommunene bli flyttet fra to regionkontorer til fylkesmannsembetene i Nordland, Vestland og Rogaland. Det er i tråd med prinsippet om at alle statlige etater som har kommunerettede oppgaver på regionalt nivå bør legge disse til fylkesmannen. Fylkesmannen har i dag en rekke oppgaver innenfor helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.

Husbankens organisering skal samtidig tilpasses grensene til de nye regionene rundt i landet.