Hvordan skal statlige virksomheter tilpasse seg ny fylkesstruktur?

Fra januar 2020 har vi fått ny fylkesstruktur i Norge. Regjeringen har vedtatt at den geografiske inndelingen av statlige etaters regionkontorer i utgangspunktet bør følge fylkesgrensene.

Regjeringen vedtok våren 2019 at følgende prinsipper skal være retningsgivende ved vurderinger av organisering og inndeling av regional statsforvaltning:

  1. Der det er behov for regional organisering, bør inndelingen av etatens regionale ledd i utgangspunktet følge fylkesgrensene.
  2. Prinsipp a. må balanseres mot den aktuelle statsetatens evne til å ivareta sektorspesifikke hensyn og mål, samt kostnadene ved endring. Effektiv ressursbruk skal være et hovedhensyn.
  3. Inndelingen av lokale kontorer av statsetatene bør tilpasses gjeldende kommune- og fylkesinndeling.
  4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og kontroll bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til statsforvalteren.

Regjeringen er opptatt av at prinsippene balanserer hensynet til samordning med hensynet til sektorspesifikke behov på en god måte, og at de følger opp Stortingets forventninger om større samsvar i strukturen. Det bør som utgangspunkt søkes å unngå at den regionale inndelingen av statsforvaltningen deler de nye fylkene.

I vurderingen av den enkelte etats regionale inndeling er derfor samhandlingsbehovet med fylkeskommunen, statsforvalteren og andre regionale statsetater et viktig element.

Prinsippene som er vedtatt gjelder den regionale strukturen for statlige kontorer (organiseringen). Prinsippene gjelder ikke nødvendigvis systemer, databaser o.l. som statlige etater benytter for å gruppere informasjon etter geografi. Dersom dette er informasjon som skal spres til fylkeskommuner, kommuner eller på annen måte formidles eksternt, bør virksomheten likevel vurdere å endre sin regioninndeling i slike systemer slik at den ikke bryter fylkesgrensene.