Vil slå sammen Ukom og Helsetilsynet

Helse- og omsorgstjenesten må bli bedre på å lære av feil og alvorlige hendelser. For å legge til rette for dette, ønsker regjeringen å samle kompetansen i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) og Helsetilsynet.

– I det videre arbeidet med sammenslåingen, vil vi ha god dialog og prosess med Ukom og Helsetilsynet. Arbeidsplassene i Stavanger skal bevares. Både Ukom og Helsetilsynet har i dag dyktige ansatte som vi er opptatt av å ivareta på best mulig måte. Vi er opptatt av å ha med oss deres viktige kompetanse i arbeidet framover, sier helse- og omsorgsmininister Jan Christian Vestre.

Regjeringen vil komme tilbake til hvordan sammenslåingen skal gjøres og når den skal tre i kraft.

Læring og forbedring

Regjeringen oppnevnte i april 2022 Varselutvalget for å vurdere varselordningene til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Utvalget har foreslått at det man i dag kjenner som varselordningene, endrer navn til meldeordning. Utvalget mener at dagens varselordninger ikke i tilstrekkelig grad bidrar til bedre kvalitet og pasient- og brukersikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten, og at formålet med en meldeordning i større grad enn i dag må være å bidra til læring og forbedring. Regjeringen støtter dette og mener derfor at navnet bør endres fra varselordning til meldeordning slik utvalget har foreslått.

Regjeringen vil nå utrede de øvrige forslagene til Varselsutvalget og tar sikte på å sende et høringsnotat med forslag til lovendringer på høring i løpet av 2024.

En undersøkelsesordning for saker om vold, overgrep og grov omsorgssvikt mot barn, skal også legges til Helsetilsynet. Man får mest mulig læring og forebygging ved å samle ressursene på denne måten, mener regjeringen.

Forebygge bedre

– Vi trenger en ny meldeordning for alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Ved å samle ressursene til tilsyn og læring, mener jeg vi vil bli bedre til å lære av feil og dermed kan forebygge alvorlige hendelser bedre, sier Vestre.

– Det er også et mål at det skal oppleves trygt for helsepersonell å melde. Jeg er opptatt av å tydeliggjøre virksomhetenes ansvar når det skjer feil, ikke det enkelte helsepersonell.