Vindkraft og vannkraft – Ja takk, begge deler!

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hadde dette innlegget på trykk i Rogalands Avis 17. juli 2019.

I en leder i forrige uke hevder Rogalands Avis at jeg trenger ferie, fordi jeg har stilt spørsmål ved potensialet for ny energi fra eksisterende vannkraftverk.

Bakgrunnen er en sak i NRK som gjengir forskningssenteret HydroCens konklusjon om at opprustning og utvidelser av eksisterende vannkraftverk kan gi 20–30 terawattimer (TWh) kraft, med små miljøkonsekvenser. Dette er langt mer kraft enn anslagene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er nærmere 6 TWh.

NVE har hatt førstehåndskjennskap til vannkraftsektoren så lenge vi har hatt vannkraft, og behandler alle saker om utbygging. Jeg har derfor full tillit til NVEs vurdering av hva som er mulig. Forskjellen mellom de to anslagene skyldes forskjellen på et teoretisk og et realistisk potensial. Utvidelser vil ofte ha miljøkonsekvenser på linje med nye utbygginger, for eksempel ved at vann overføres fra et annet vassdrag. Noen vil huske utvidelsen i Øvre Otta, som var en konfliktfylt sak. Som debatten om vindkraft på land har vist, er naturinngrep som følge av kraftutbygginger minst like konfliktfylt i dag.

Det er selvsagt viktig å få mest mulig energi ut av de eksisterende vannkraftverkene, og det gjøres i stor grad allerede. Halvparten av vannkraftverkene våre har allerede gjennomgått opprusting og/eller utvidelse de siste 20 årene. Dette har gitt oss til sammen 4,5 TWh mer fornybar energi. Blant disse er Lysebotn 2, som lederartikkelen trekker fram. Dessverre finnes det ikke lenger så mange tilsvarende prosjekter. Jeg står derfor fast på at et anslag om 20–30 TWh ikke er realistisk. Det er grunn til å tro at de fleste av de beste prosjektene allerede er gjennomført.

Oppdatert kunnskap om hvordan vi best kan utnytte energireservene våre er helt vesentlig når det bygges ut mer fornybar energi i landet enn på mange år. Dette er også bakgrunnen for at HydroCen ble opprettet, med midler fra Olje- og energidepartementet.

Jeg mener det uansett ikke er snakk om enten vindkraft eller vannkraft framover. Vi trenger begge deler. Å sette disse teknologiene opp mot hverandre er både unødvendig og misvisende.