Olje- og energiministerens innlegg på webinar om ENØK i kommunene

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget på webinar for nettselskapene om energieffektivisering (ENØK) for kommunene 30. januar 2023.

Kjære alle sammen.

La meg aller først takke KS, NVE og NKF for at dere har fått til denne webinarrekken rettet mot kommunesektoren.

For dere i kommunene er viktige, om ikke blant de viktigste, for at vi skal nå de målene vi har satt oss på energieffektivisering, av mange grunner:

Dere er tettere på utfordringene, men også mulighetene. Dere vet hvor behovet er og hvor løsningene ligger.

Dere eier og drifter mange bygg, blant annet skoler, barnehager, sykehjem, kultur- og idrettsarenaer.

Og dere har en viktig rolle som planmyndighet og som veileder overfor innbyggerne og næringsliv.

Det siste året har mange kommuner gjort tiltak som reduserer energibruken, men samtidig minimerer ulempene dette kan føre med seg for brukerne av kommunale tilbud.

Det er mange gode eksempler på dette.

Som i Bodø, hvor man i 2017 vedtok å ansette en energirådgiver. På fire år har man spart strøm for mer enn 7,1 millioner kroner. Vi kan trygt si at denne stillingen er tjent inn!

Våler i Viken, som i 2020 investerte rundt 35 millioner kroner på små og store strømsparetiltak. Inntjeningen har gått mye raskere enn forventet, og snart er de i mål med nær 40 prosent kutt i energiforbruket.

Eller Tvedestrand Videregående Skole, som jeg selv besøkte i sommer. Den sommeren fikk skolen en strømregning på minus 138 000 kroner, takket være blant annet 4 400 kvadratmeter solceller og brukte Nissan Leaf-batterier.

Jeg vet om mange andre gode eksempler over hele landet, som jeg gjerne skulle nevnt, og i denne webinarrekken vil det settes søkelys på enda flere. Poenget mitt er vi trenger kommunene i den tiden vi står i, og som vi har foran oss.

 

Vi står i en krevende situasjon med svært høye strømpriser– hvor også større deler av samfunnet skal elektrifiseres.

Jeg vet at 2022 har vært et tøft år økonomisk for mange kommuner som følge av de høye energiprisene.

Vi opplever stadig store endringer i kraftprisene i Norge, og vi må være forberedt på høye og varierende strømpriser fremover.

Derfor er det viktig at kommunene vurderer både kortsiktige- og langsiktige tiltak for å redusere energibruken.

Men det er også viktig at vi, som energimyndigheter, arbeider for å sikre at vi er godt rustet for en tid med stor usikkerhet i energi- og kraftmarkedene rundt oss.

Som olje- og energiminister er jeg opptatt av å ha søkelys på de tiltakene som virker.

Det gjelder tiltak som sikrer god forsyningssikkerhet, tiltak som avlaster og hjelper folk å finne gode løsninger, og tiltak for bedrifter som bidrar til å opprettholde arbeidsplasser.

I tillegg er det et kontinuerlig arbeid med å styrke vår egen kraftforsyning. Vi trenger mer fornybar kraft, mer strømnett og ikke minst, mer effektiv bruk av energien.

Energieffektivisering vil bidra til lavere energiutgifter, unngå unødige naturinngrep, gi bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur og ikke minst sikre at frigjort energi kan brukes til andre viktige samfunnsmål.

Regjeringen vil derfor legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, og i alle deler av samfunnet. I byggsektoren har vi et mål om å redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030.

 Vi har satt inn flere tiltak og virkemidler for å få til dette:

  • Bedt NVE gjennomføre ENØK- infoopplegg rettet mot husholdninger, offentlig sektor, og næringsliv, og som denne webinarrekken inngår som en del av.
  • Husbanken tildeles 160 mill. kroner årlig til å støtte energioppgraderinger av kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgsboliger. I fjor lå denne ordningen til Envoa, som betalte ut totalt 102 millioner kroner til 63 ulike energioppgraderingsprosjekter fordelt på 17 kommuner.
  • En midlertidig energitilskuddsordning for bedrifter på 2,8 milliarder kroner, som ble satt inn i fjor, men hvor utbetalingene av økonomisk støtte til bedrifter for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak skjer i år og til neste år.
  • Enova skal fortsette sin støtteordning til en rekke energitiltak til husholdninger og forbrukere. Over perioden 2021-2024 er det til sammen satt av 1,1 milliarder kroner til dette.
  • Ikke minst skal også statlige virksomheter gå foran og redusere energibruken i lokalene de bruker.

For eksempel så blir all varmtvannsproduksjon i kontorbygget der jeg sitter dekket fra overskuddsvarme fra datakjøling. Dette gir en besparelse på ca. 100 000 kWh per år. Investeringen kostet omtrent 500.000 kr i 2017, og er spart inn for lenge siden.

Så kjære alle sammen,

Om vi representerer stat eller kommune, har vi en felles målsetning om å skape gode liv for dem vi jobber for.

Industri og strømkunder i Norge skal fortsatt ha rikelig tilgang på ren og rimelig fornybar energi. Og kraften skal frem dit den brukes, når den brukes. Og den må brukes mye mer effektivt.

Hvis vi skal komme ut av denne situasjon så må vi ha et kraftsystem som produserer mer fornybar kraft, og er bedre rustet til å håndtere framtidas utfordringer.

Da trengs det politikk, det trengs kompetanse og investeringer fra næringslivet, og sist, men ikke minst så trenger vi altså kommunene. Med denne webinarrekken så håper jeg dere kan få noen ekstra verktøy i kassa for å skape resultater på effektiv bruk av energi, i hele Norge.

Jeg er glad for å ha dere på laget.

Lykke til i arbeidet som står foran dere.

Takk for oppmerksomheten.