Dokument

Publikasjoner fra Finansdepartementet

Her finner du Finansdepartementets publikasjoner, utredninger (NOUer), rapporter, arbeidsnotater og om statsbudsjettet. Når det gjelder nasjonal- og statsbudsjettet er dokumentene samlet på portalen www.statsbudsjettet.dep.no.

Kort om publikasjonene
Proposisjoner og meldinger er dokumenter som regjeringen legger fram for Stortinget. Utkast til proposisjoner og meldinger lages av departementene. Dokumentene behandles deretter av Kongen i statsråd før de sendes til Stortinget.

Proposisjoner til Stortinget (Prop.) brukes når regjeringen foreslår at Stortinget treffer vedtak. Det kan gjelde forslag knyttet til nye eller endrede lover, forslag til statsbudsjett eller endringer i dette samt andre vedtak.

Meldinger til Stortinget (Meld.St.) brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de er knyttet til forslag til vedtak. Meldinger til Stortinget har ofte karakter av å være en rapport til Stortinget om et arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av framtidig politikk. Meldingene, og behandlingene i Stortinget danner ofte grunnlaget for en senere proposisjon.

I tillegg nedsetter departementet utvalg og arbeidsgrupper som kommer med utredninger. Disse kan enten komme som NOU (Norsk offentlig utredning) eller rapport.

Publikasjonene utgjør en viktig del av saksgangen i Stortinget.

Bestilling av publikasjoner