Høringsbrev

Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet

Justisdepartementet sender med dette på høring Datakrimutvalgets delutredning II – NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet. Utredningen ble overlevert departementet 12. februar 2007, og er en del av grunnlaget for departementets arbeid med den spesielle delen i straffeloven 2005.

Datakrimutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Utvalget fikk i oppdrag å avgi en delutredning om gjennomføringen av Europarådets konvensjon om IKT-kriminalitet, og deretter avgi en ny delutredning om hvilke andre lovendringer som var hensiktsmessige for best mulig å kunne bekjempe datakriminalitet.

Utvalget avga 2. november 2003 delutredning I (NOU 2003: 27). Utredningen ble fulgt opp av departementet i Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon.

I utredningen her (delutredning II) gir Datakrimutvalget uttrykk for at dagens regler om datakriminalitet er utilstrekkelige, og at det foreligger et reelt behov for presiseringer og en viss nykriminalisering. For en oversikt over innholdet og forlaget til lovendringer viser vi til kapittel 1 i utredningen.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen. Forslagene vil bli vurdert i forbindelse med departementets arbeid med ny straffelov – spesiell del.

Høringsfristen er 25. mai 2007. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringssvarene elektronisk (eventuelt på diskett) i tillegg til i ordinært brev. E-post kan sendes til anette.kraemer@jd.dep.no.

Liste over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Flere eksemplarer av høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling på telefon 22 24 53 61.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Anette Isachsen Kræmer
fung. lovrådgiver

 

Til toppen