Forord

Hver dag går over 270 000 barn inn porten i sin barnehage. Barn som er klare for å leke og knytte noen av livets første vennskap. Barnehagen skal være et sted for lek. Leken er verdifull i seg selv og er avgjørende for trivsel, glede, utvikling og læring. Barnehagen bidrar til å legge grunnlaget for barnas selvfølelse, for utforskertrang og skaperglede.

Hver dag legger rundt 80 000 barnehageansatte ned en enorm innsats for at alle barn skal få mulighet til å leke, utforske og ha meningsfulle opplevelser sammen med andre. En slik hverdag for barna forutsetter ansatte med høy kompetanse og profesjonelle læringsfellesskap. Siden koronapandemien traff landet har barnehageansatte hatt en krevende hverdag. Denne hverdagen har gitt helt nye erfaringer – på godt og vondt. De erfaringene må vi dra nytte av i tiden som kommer.

Hver dag jobber barnehageansatte, ledere, eiere, kommuner, myndigheter, Sametinget, politikere og forskere for å gjøre barnehagene enda bedre. Det skal vi fortsette med. For vi vet at det er for store variasjoner i kvaliteten. Alle barn får ikke et godt nok tilbud i dag.

I denne strategien for barnehagekvalitet løfter vi nå blikket og ser mot 2030. Vi ønsker å sette noen mål og ambisjoner for utviklingen fremover. Dette skal legge grunnlaget for et kvalitetsløft sammen med sektoren. Samarbeidet er avgjørende for at vi skal lykkes. Derfor mener vi også at det allerede i 2025 er fornuftig å sammen gjøre opp status, for å sikre at vi er på riktig kurs. I arbeidet med strategien har vi fått over 700 innspill fra ulike aktører og enkeltpersoner i sektoren. Tusen takk for dialogen og velviljen denne våren. Det er i fellesskap vi skal finne løsninger for å nå målene vi setter for 2030.

Vi skal sørge for et kvalitetsløft ved å ta vare på leken og det som fungerer godt i dag, ved å verdsette erfaringene fra de ansatte og ved å utvikle mer kunnskap om og for barnehagene. På denne måten skal vi bidra til at vi kan nå de høye kravene og ambisjonene for kvalitet, slik de kommer til uttrykk i barnehageloven og rammeplanen.

Kvalitet handler om barnets opplevelse her og nå, og om hvordan barnehagen bidrar til å gi barna gode erfaringer og opplevelser. Kvalitet handler også om kompetanse og ledelse, og om en organisering som gir barnehageansatte tid og rom til barna og tid og rom til kvalitetsutvikling. Barnehagen skal være en del av det store laget rundt barnet. Et tett og godt samarbeid med foreldrene er viktig for kvaliteten.

Hver dag tilbringer vel 270 000 barn landet over en stor del av sin våkne tid i barnehagen. For noen barn kan forskjellen mellom å gå i en god og en dårlig barnehage være forskjellen mellom en god og en dårlig barndom. Derfor er det avgjørende at alle barn får et tilbud av høy kvalitet. Det er vår viktigste jobb når vi ser mot 2030.

Signatur, Guri Melby

Guri Melby

Kunnskaps- og integreringsminister